بررسی وضعیت فضای سبز شهر فیروزآباد و مکانیابی آن با بهره‌گیری از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP)

نویسندگان

1 دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه اصفهان

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه اصفهان

چکیده

چکیده امروزه مفهوم شهرها بدون وجود فضای سبز مؤثر در اشکال گوناگون آن دیگر قابل تصور نیست. پیامدهای توسعه شهری و پیچیدگی‌های معضلات زیست محیطی آنها موجودیت فضای سبز و گسترش آن را برای همیشه اجتناب ناپذیر کرده است. در پژوهش حاضر وضعیت کاربری فضای سبز شهر فیروزآباد مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و پس از بررسی کمی و کیفی کاربری فضای سبز در شهر فیروزآباد، ‌مکانیابی فضایی آن در سطح شهر مورد ارزیابی قرار گرفته و با مقایسه وضعیت موجود این کاربری با استانداردها و سرانه ها به لحاظ کمی، پخشایش آن در شهر مورد ارزیابی و تحلیل واقع شده است. نهایتاً با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در نرم افزار GIS و پس از طی مراحل مختلف، مکان های مناسب جهت ایجاد این نوع کاربری پیشنهاد گردیده است. یافته های تحقیق نشان می دهد، نسبت فضای سبز موجود در سطح نواحی و محلات شهر نامتناسب بوده و کمبود سطحی در حدود 255886 متر مربع وجود دارد. همچنین سرانه این نوع کاربری معادل 50/0 متر مربع برای هر نفر می باشد که با سرانه های استاندارد تفاوت و اختلاف اساسی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Survey of the Firoozabad City's Green Areas and Their Locality by Analytical Hierarchy Process (AHP)

نویسندگان [English]

  • HamidReza Varesi 1
  • Kavoos Alinejad Tayebi 2
  • Hossein Poorghayoomi 2
چکیده [English]

Abstract Today, the concept of a city without green spaces in any shape is not imaginable. By The results of a city development and their ecological complexity, the existence of green spaces and their development have been inevitable forever. In recent research, the condition of the green space in Firoozabad city has been studied. The methodology in this research is descriptive-analytical and after studying the qualitative and quantitative functions of green areas in Firoozabad city, its spatial location in the city is evaluated and by comparing this condition with standard ones, the extension of it in the city have been analyzed. At last by using the Analytic Hierarchy Process in the GIS software and after passing different stages, suitable places to build this function have been suggested. Results of research show that the ratio of use of existing green areas in city areas is not good and there is a shortage of space about 255886 m2. Also, the precipitate of this function is about 0.5 square meters per person that is far from standard ones.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keyword: Analytic Hierarchy Process (AHP)
  • City Green Areas
  • Locality
  • Firoozabad