بررسی کیفیت کالبدی و کارکردی کاربری های تفریحی-فراغتی در شهرهای گردشگری(نمونه مورد مطالعه: شهر بابلسر)

نویسندگان

1 دانشگاه مازندران

2 دانشکگاه اصفهان

3 دانشگاه تربیت معلم تهران

4 دانشگاه تهران

چکیده

چکیده خدمات تفریحی و فراغتی از جمله عوامل موثر بر کیفیت تجربه گردشگران در مقاصد گردشگری محسوب می شود، امری که می تواند مستقیماً در مدت زمان اقامت آنان نیز تاثیر گذار باشد. هدف این تحقیق، بررسی وضعیت کمی و کیفی کاربری های تفریحی-فراغتی در نوار ساحلی بابلسر است. از نظر روش شناسی مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. منابع مورد استفاده در این پژوهش شامل: مشاهده و چک لیست، برداشت میدانی، پرسشنامه، منابع کتابخانه‌ای و استفاده از متون علمی است. جامعه آماری تحقیق مبتنی بر روش کوکران برای تعیین حجم نمونه، شامل گردشگران حوزه، مالکان کاربری های خدمات تفریحی و فراغتی است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده مورد بررسی قرار گرفته اند. با استفاده SPSS، از روش های آماری توصیفی و استنباطی چون میانگین، فراوانی و همبستگی به منظور آنالیز داده ها نیز بهره گرفته شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد، کیفیت کالبدی و خدمات رسانی واحدهای تفریحی و فراغتی در شهر بابلسر در سطح نامطلوبی قرار دارد و در میان جامعه گردشگران بین طبقۀ اقتصادی-اجتماعی و میزان رضایتمندی آنان از کاربری های تفریحی-فراغتی نوار ساحلی بابلسر رابطه معنی داری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of physical and functional quality of recreational - leisure uses in tourism cities (case study: Babolsar)

نویسندگان [English]

 • Mostafa Ghadami 1
 • Khadijeh Mohammadi 2
 • Azadeh Azimi 3
 • Amin Faraji 4
چکیده [English]

Abstract Recreation and leisure services, is one of the including factors affecting the quality of tourist experience in tourism destinations, something that also can directly affect them about their staying. The purpose of this study is quantitative and qualitative survey of recreational - Leisure uses in the coastal strip of Babolsar. Methodology of this paper is descriptive- analytical. Sources used in this study are: Viewing and checklists, field survey, questionnaire, library resources and use of scientific literatures. Statistical Population sample size with Cochran methods, including tourists, owners of recreational and leisure services uses have been studied by using of random sampling.by SPSS, the descriptive and inferential statistical methods such as mean, frequency and correlations to analyze the data have been used. The results of this study show, the quality of physical and service function of recreation and leisure unites in the Babolsar city is undesirable and among tourists community there is no significant relationship between economic - social class and user satisfaction from recreational - leisure uses in Babolsar coastline.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Key words: tourism
 • Recreational - leisure Uses
 • Satisfaction
 • Recreational
 • leisure Uses
 • coastline
 • Babolsar