ویژگی شهر میانی ابهر، نقش و عملکرد آن در توسعه فضایی استان زنجان

نویسندگان

1 دانشگاه ازاد ابهر

2 دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران

چکیده

چکیده هدف این مقاله بررسی عملکرد شهر ابهر بعنوان یک شهر میانی در ساختار توسعه فضایی استان زنجان است. روش تحقیق توصیفی– تحلیلی می باشد. برای بررسی نقش شهر و حوزه نفوذ آن از روشها و مدلهای کمی استفاده شده است. مدلهای اقتصادی نشان می دهد، این شهر در بخش دوم و سوم اقتصاد دارای شرایط پایه ای بوده و نقش خدماتی داشته است. در بخش صنعت نیز از رشد مناسبی برخوردار می باشد. بررسی حوزه نفوذ شهر ابهر، بیانگر اختصاص بخش زیادی از خدمات، به حوزه نفوذ خود است. در بررسی ساختار فضایی نیز بدون در نظر گرفتن نقش این شهر، عدم تعادل فضایی در شبکه شهری استان محسوس می باشد. مدلهای جمعیتی نشان می دهد شهر ابهر از توان کشش پذیری جمعیتی بالایی در سطح استان برخوردار بوده ، لذا این شهر با توجه به نقاط قوت و داشتن فرصتهای مناسب می تواند در سطح بندی منطقه ای به عنوان مرکزیت خدماتی و صنعتی سکونتگاههای بخش شرقی و جنوب شرقی استان نقش اساسی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Feature of Abhar, a Medium Sized City, Its Role and Function on Spatial Development of Zanjan Province

نویسندگان [English]

  • Mehdi Azizi 1
  • Keramatolla Zayyari 2
چکیده [English]

Abstract This study is an attempt to investigate functions of Abhar city as a medium sized city in Zanjan province spatial development structure. The method of this study is descriptive-analytical. Some quantity models and methods are used in study of the role of this city and its hinterland. The economical models represent that, this city has basic conditions in the second and third economical activities. Not only it has a proper growth in industry, but also it has an important service role. The study of hinterland shows that vast parts of services are allocated in its hinterland. It can be inferred from this study that without Abhar there would be a non equilibrium of spatial in network of province cities. The population models show this city has high elasticity index in province. Because of these advantages, Abhar has a basic role as the industrial and service center of settlements of the Eastern and South Eastern of Zanjan province based on the regional classification.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Medium Sized City
  • Spatial development
  • City Network
  • Hinterland
  • Abhar city
  • Zanjan province