تحلیل فضایی و سطح‌بندی شاخص‌های بهداشتی- درمانی با استفاده از GIS

نویسندگان

1 دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه اصفهان

2 دانشگاه اصفها

3 دانشگاه پیام نور ارومیه

چکیده

چکیده عموماً سطح توسعه‌یافتگی در بین بخش‌های مختلف اقتصادی یک کشور همانند مناطق آن یکسان نمی‌باشد، بلکه در بخشهای آموزشی، خدمات بهداشت و درمان، خدمات و رفاه اجتماعی، کشاورزی و صنعت یک کشور عدم تجانس و ناهمگنی به چشم می‌خورد. یکی از مسایل و معضلاتی که پیش روی برنامه‌ریزان منطقه‌ای وجود داشته، رشد و توسعه نابرابر مناطق است، به طوری که با نگاه به توزیع فضایی خدمات در مناطق مشخّص می‌شود که این فعالیت‌ها به شکل متوازنی توزیع نشده‌اند. به همین خاطر از جمله معیارهای معمول در برنامه‌ریزی منطقه‌ای، سطح‌بندی نواحی بر اساس برخورداری از شاخص‌های مختلف توسعه است. خدمات بهداشت و درمان یکی از ارکان اصلی توسعه محسوب می‌شوند و ارائه خدمات بهداشت و درمان در مناطق مختلف باعث کاهش فقر می‌شود، لذا شرایط را جهت تربیت و رشد سرمایه انسانی و توسعه اقتصادی و اجتماعی در مناطق مختلف کشور را فراهم می‌نماید. پژوهش حاضر با بهره‌گیری از دو تکنیک تحلیل عاملی و تحلیل خوشه‌ای و استفاده از 22 شاخص بهداشتی به تحلیل و سطح‌بندی شاخص‌های بهداشتی- درمانی شهرستان‌های استان آذربایجان‌شرقی می‌پردازد. رویکرد حاکم بر این پژوهش توصیفی، تحلیلی و علّی و از نوع کاربردی- توسعه‌ای می‌باشد و جهت تهیه نقشه‌ها از نرم‌افزار Arc/GIS بهره گرفته شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد شاخص‌های بهداشت و درمان در استان آذربایجان‌شرقی به صورت متوازن توزیع نشده و اختلاف فاحشی بین شهرستان‌های استان از نظر توسعه خدمات بهداشتی ملاحظه می‌شود. شهرستان‌های تبریز و جلفا به ترتیب در بالاترین و پایین‌ترین سطح قرار گرفته‌اند و نتیجه به کارگیری تکنیک تحلیل عاملی، شهرستان‌ها‌ را در 4 سطح ورا توسعه، فرا توسعه، میان توسعه و فرو توسعه قرار داده که شهرستان‌ تبریز در سطح ورا توسعه و شهرستان‌های آذرشهر، بناب، جلفا، چاراویماق، ورزقان، هریس و هشترود در سطح فرو توسعه واقع شده‌اند. با استفاده از تکنیک تحلیل خوشه‌ای و ترسیم نمودار دندروگرام، شهرستان‌های استان در 4 گروه همگن طبقه‌بندی شده‌اند. در پایان نیز پیشنهاداتی جهت بهبود وضعیت نواحی محروم ارائه گردیده است.

عنوان مقاله [English]

Spatial Analysis and Ranking of the Health Indicators Using GIS

نویسندگان [English]

  • Ali Zangiabadi 1
  • Isa Bahari 2
  • Reza Ghaderi 3
چکیده [English]

Abstract Generally the level of development in different economic sections of a country is not the same as is in its regions, but heterogeneity and incongruity are seen in educational, health services, social services and welfare, agriculture and industry sections of a country. One of the issues and problems which regional planners are facing is the unequal growth and development of the areas, in a way that by taking a look at the spatial distribution of services in areas it is specified that, these services are not provided in a balance manner. Therefore among the general criteria for regional planning program is classifying the regions based on enjoying different development indices. Health services is deemed one of the main bases of development and providing health services in different areas reduces poverty, therefore develop the required conditions for the upbringing and growth of human capital and social and economic development in different regions of the country. The current study analyzes and classifies the health indicators of East Azerbaijan Province Townships by using factor analysis and cluster analysis as well as using 22 health indicators. The dominant approach of this project is of descriptive and analytic as well as applied sort and Arc / GIS software has been used to provide the maps. The research findings show that the health care indicators in East Azerbaijan province have not been distributed in a balance manner and a dramatic difference is seen among the cities of the province with regard to the development of health services. Tabriz and Jolfa are ranked at the highest and the lowest level respectively. The result of using factor analysis technique put the Townships in 4 levels of over-developed, ultra-developed, mid-developed and infra-developed and Tabriz is in over-developed and cities of Azarshahr, Bonab, Jolfa, Charavimaq, Varzqan, Haris, and Hashtrood are in infra-developed level. Using cluster analysis technique and drawing dendrogram graphs the Townships of the province were classified in four homogeneous groups. Finally, some suggestions are presented for improving deprived areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Level Classifying
  • Key words: Level Classifying
  • Indicators of Health Development
  • Factor Analysis
  • Cluster analysis
  • east Azerbaijan province