تحلیل زمانی- مکانی چرخندهای ایران در سال 1376 خورشیدی

نویسندگان

1 دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه اصفهان

2 دانشگاه پیام نور اصفهان

چکیده

چکیده در این پژوهش، جهت تحلیل زمانی- مکانی چرخندهای ایران در سال 1376 خورشیدی، از محدوده مکانی 30- تا 80 درجه طول شرقی و 0 تا 80 درجه عرض شمالی و داده‌های ژئوپتانسیل با شبکه بندی 5/2 ٭ 5/2 درجه قوسی در ترازهای 1000، 925، 850، 700، 600 و 500 هکتوپاسکال استفاده گردید که به صورت شش ساعته (00، 06، 12، 18 زولو) از پایگاه داده‌ (NCEP/NCAR) استخراج شده است. بدین صورت که، ابتدا پایگاه داده‌های ژئوپتانسیل در نرم افزار مت‌لب ایجاد گردید، در گرادس داده‌ها به نقشه تبدیل شده و در سرفر نقشه‌ها ترکیب و مورد بررسی و تحلیل نهایی قرار گرفته است. تحلیل زمانی چرخندهای ایران نشان داد که بیشترین فراوانی چرخندی مربوط به تراز 500 هکتوپاسکال با 2/27 درصد و کمترین فراوانی با 11 درصد از آن تراز 850 هکتوپاسکال می‌باشد. فصل زمستان با 5/31 درصد چرخندزایی، بیشترین و فصل تابستان با 8/18 درصد، کمترین میزان چرخندزایی را به خود اختصاص داده است. بررسی مکانی چرخندهای ایران حاکی از این است که کم فشار پاکستان در اغلب فصل‌ها در ترازهای پایین گسترش یافته است. بر روی ایران، چرخندزایی قوی یافت نمی‌شود و مراکز چرخندی که ایران را تحت تأثیر قرار می‌دهند عمدتاً از مناطق مختلف جغرافیایی نشأت می-گیرند و در داخل کشور فعال نیستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spatial-Temporal Analyze of Cyclones in 1376 Solar

نویسندگان [English]

  • Fakhri Sadat FatemiNia 1
  • Hooshmand Ataei 2
چکیده [English]

Abstract In this study, for spatial-temporal analyzing of cyclones in 1376, the spatial range of 30 to 80 degrees of east longitude and 0 to 80 degrees of north latitude and geo potential data with 2/ 5* 2 / 5 degrees of networking in arc levels of 1000, 925, 850, 700, 600 and 500 Hpa have been used. These data are extracted for six hours (00, 06, 12, 18 Zulu) database (NCEP / NCAR). So that, the first geo potential databases were created in MATLAB software, then GRADS changed the data to maps and, SURFER combined maps and the final analysis has been done. Temporal analysis in Iran indicated that the most of cyclones frequency is related to the level of 500 Hpa with 27 / 2 percent and the lowest frequency with 11 percent is for the level of 850 Hpa. Winter with 31/5 percent has the most cyclone and, summer with 18/8percent has the lowest cyclones. Studies of spatial cyclones in Pakistan indicate the existence of low pressure in all seasons, which is developed at lower levels. In Iran strong spin cannot be found and cyclonic centers which affect Iran are mainly derived from different geographical areas and are not active inside the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Cyclone
  • Seasonal Distribution
  • Geo potential Height
  • Gradient Geo potential Height
  • Iran