تحلیل روند سالانه آستانه بارش‌های ‌سنگین ایران

نویسنده

دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان

چکیده

چکیده در این پژوهش روند آستانه بارش‌های سنگین ایران با استفاده از داده‌های 1437 ایستگاه همدید، اقلیمی و بارانسنجی در دوره 40 ساله (1343 تا 1382) بررسی شد. پس از مشخص نمودن آستانه بارش سنگین هر سال، از روش‌های آماری ناپارامتری من‌کندال برای تحلیل روند آستانه بارش‌های سنگین و از روش برآورد کننده شیب خط سن، برای تخمین میزان شیب خط روند، استفاده شد. نتایج نشان داد که روند افزایشی معنی‌داری در آستانه‌ی بارش‌های سنگین سالانه ایران بویژه از سال 1371 تا 1382 مشاهده شده است که این مقدار افزایشی به طور متوسط 5/0 میلیمتر در هر سال برآورد شده است. ضمن این که مقدار حداقل و حداکثر افزایش آستانه بارش برآورده شده نیز به ترتیب 22/0 میلیمتر و 78/0 میلیمتر برای هر سال بدست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Trend Analysis of Annual Threshold Heavy Precipitation Over Iran

نویسنده [English]

  • Bakhtyar Mohammadi
چکیده [English]

Abstract In this study, trends of threshold heavy precipitation were examined on the basis of measurements of 1437 stations (included synoptic, climatic and rain gage stations) in Iran for the period of 40 years (1964-2003). For this purpose, the statistical method of nonparametric Mann-Kendall test is used for analyzinging the thresholds of heavy precipitation and nonparametric Sen Method for estimating the slope of a linear trend. The results showed that there is a significant increasing trend in threshold of annual heavy precipitation over Iran, especially from 1992 to 2003 and this increasing is estimated as an average of 0.5 mm per year. Meanwhile, maximum and minimum thresholds of heavy precipitation which is estimated are obtained respectively 0.78 mm and 0.22 mm for every year.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Trend Analysis
  • Mann-Kendall
  • Thresholds Precipitation
  • Mann
  • Kendall
  • heavy precipitation
  • Iran