واسنجی و ارزیابی روش‌های مختلف تخمین تابش خورشیدی روزانه (مطالعه موردی: رشت)

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

2 استادیار آبیاری و زهکشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

چکیده

چکیده تابش خورشیدی رسیده به سطح زمین (Rs) در بسیاری از علوم مانند کشاورزی و آبیاری دارای کاربرد فراوانی می‌باشد، اما اندازه‌گیری آن در تعداد کمی از ایستگاه‌های هواشناسی ایران انجام می‌شود. از این‌رو می‌توان از روش‌های تخمینی Rs استفاده نمود. در این تحقیق از داده‌های اندازه‌گیری شده Rs در ایستگاه رشت طی سال‌های 2004 تا 2006 برای واسنجی معادله‌ها و طی سال‌های 2007 و 2008 برای ارزیابی معادله‌ها استفاده شد و روزهای ابری و غیر ابری نیز از یکدیگر تفکیک شدند. نتایج نشان داد که برای روزهای غیر ابری معادله ساده آنگستروم مناسب‌تر از سایر معادله‌ها می‌باشد. همچنین نتایج نشان داد که برای روزهای ابری هیچ کدام از معادله‌های ارائه شده برای تخمین Rs مناسب نیستند، اما در صورت نیاز می‌توان با دقت کمی از معادله ساده پیشنهاد شده به وسیله آلن و همکاران (1998) استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Calibration and validation of different methods for estimation of daily solar radiation (Case study: Rasht)

نویسندگان [English]

  • Sahar Hadipoor 1
  • Hamidreza Fooladmand 2
چکیده [English]

Abstract
Solar radiation (Rs) has many applications in most sciences such as agriculture and irrigation however, its measurement has been done in few weather stations of Iran. Therefore, estimation methods were used. In this study, weather data of Rasht station, from 2004 to 2006 were employed for calibration of some equations, and weather data of years 2007 and 2008 were used for evaluating the obtained equations for estimating Rs. For this purpose the cloudy and clear- sky days were separated.
The results for non-cloudy days showed that the Angstrom equation was more appropriate than the other equations. Also, the results for cloudy days demonstrated that none of the equations were appropriate however, the equation proposed by Allen et al., (1998) can be used with low accuracy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Clear- sky days
  • Keywords: Solar radiation
  • Rasht
  • Cloudy days
  • Clear
  • sky days
  • Sunshine hours