بررسی جغرافیایی جرایم در بخش مرکزی شهرها مورد مطالعه: بزه قاچاق و سوء مصرف مواد مخدر در بخش مرکزی شهر تهران

نویسندگان

1 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

2 دانشگاه علوم انتظامی تهران

3 دانشگاه زنجان

چکیده

چکیده تهران به عنوان بزرگترین کلانشهر کشور به سبب شرایط خاص کالبدی، جمعیتی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی از بالاترین نرخ بزهکاری در بین شهرهای کشور برخوردار است. در بخش مرکزی این شهر که به طور تقریبی بر منطقه 12 و بخشی از منطقه 11 شهرداری تهران منطبق است، نسبت وقوع جرایم بسیار بیشتر از سایر مناطق است. هدف مقاله حاضر شناسایی نحوه توزیع فضایی نوع و میزان جرایم مرتبط با مواد مخدر در محدوده بخش مرکزی تهران و بررسی عوامل مکانی و کالبدی تسهیل کننده ارتکاب جرایم در این محدوده از شهر است. روش پژوهش ترکیبی از روش های توصیفی، تحلیلی است و برای شناسایی الگوهای فضایی بزهکاری از آزمون های آماری مرکز متوسط، بیضی انحراف معیار، آزمون خوشه-بندی، روش درون‌یابی و تخمین تراکم کرنل در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش به صورت تمام شماری (بدون استفاده از روش‌های نمونه‌گیری) از پرونده های کیفری نیروی انتظامی و واحدهای اجرایی مرتبط فرماندهی انتظامی تهران بزرگ از تاریخ 1/1/87 لغایت 30/11/87 استخراج گردیده است. بدین ترتیب جامعه آماری مطالعه حاضر مجموعه جرایم ارتکابی قاچاق و سوءمصرف مواد مخدر است که در دوره زمانی پژوهش (فروردین تا اسفند 87) در محدوده بخش مرکزی شهر تهران به وقوع پیوسته است. نتیجه پژوهش نشان می‌دهد پراکندگی جرایم مورد بررسی در بخش مرکزی تهران از الگوی فضایی خوشه‌ای پیروی می کند، به این معنی که محل‌های خرید و فروش و سوءمصرف مواد مخدر تحت تأثیر ویژگیهای ساختاری و کالبدی این بخش و قرار گیری ایستگاههای مترو و راه آهن در این بخش تأثیر پذیرفته است. همچنین تفاوت در ساختار اجتماعی و اقتصادی ساکنین این محدوده، الگوی مصرف انواع مواد مخدر را تحت تأثیر قرار داده است. بنابراین ساماندهی و توانمند سازی کالبدی این بخش از شهر تهران جهت مقابله با ناهنجاری های اجتماعی مورد بررسی در کنار اتخاذ سیاست های پیشگیرانه اجتماعی و فرهنگی یک ضرورت محسوب می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Geographical Investigating of Crime in Central Business District (CBD)

نویسندگان [English]

  • Somaeih Ghezelbash 1
  • Mohammad Kazem Jabbari 1
  • Mohammad Ghasri 2
  • Mohsen Kalantari 3
چکیده [English]

Abstract
Tehran, the largest metropolis of Iran, due to specific physical, demographical, social, economical and cultural situations generates larger crime rate than other cities of Iran. In central business district of Tehran, which sits in the area No.12, and No.11 of Tehran municipality, crime occurs more than other part of the city.
This paper aimed at identifying the spatial distribution of drug related crimes in the central business district of Tehran city and investigating of spatial and physical crime facilitators in this part of the city. This article based on descriptive and analytic methods and the spatial patterns of crime in this part of the city have been identified through some statistical methods including: Mean Center, Standard Deviation Ellipse, Test for Clustering, Interpolation method and Quartic Kernel Density Estimation using geographical Information systems. The study population as all the numbers (without the use of sampling techniques) from the police and criminal cases related to administrative units of the Greater Tehran police commander on 1/1/87 till 30/11/87 has been extracted. Thus the present study collection of crime statistics community committed drug trafficking and abuse that in studied period (April to March 87) within the central business district of Tehran have occurred.
The results of this study show that spatial distributions of drug-related crimes in CBD of Tehran city are significantly clustered which indicate the relationships between drug dealing and abusing places and the structural and physical characters of this part of the city. Moreover, the spatial pattern of crime in CBD of Tehran affected by the location of subway and rail stations in this part of the city. In addition, different social and economical characters of the residents of the CBD of Tehran city have influenced the patterns of drug abuse in this part of the city. So organizing and physical enabling along with taking preventive approaches through social and cultural programming is essential to reduce crime in this part of the city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Crime Hotspot
  • Central Business District (CBD)
  • Crime Map
  • Tehran