بررسی روند تاریخ آغاز و خاتمه آستانه های دمای صفر و پنج درجه سانتی گراد در ایستگاه های منتخب ایران

نویسنده

گروه جغرافیا دانشگاه یزد

چکیده

چکیده فرایند گرم شدن کره زمین در طی قرن گذشته علاوه بر اثراتی که بر میزان هریک از عناصر جوی داشته بر زمان رخداد هر یک از عناصر جوی در طول سال زراعی نیز می تواند تاثیر گذار باشد. به منظور بررسی تغییرات احتمالی در سری های زمانی تاریخ گذر آغاز و خاتمه آستانه های دما ی صفر و 5 درجه سانتی گراد در سطح کشور و تشخیص نوع و جهت روند آنها، از داده های دمای روزانه 29 ایستگاه هواشناسی سینوپتیک کشور با حداکثر دوره مشترک 45 ساله(2006-1962)استفاده به عمل آمد. تاریخ آغاز و خاتمه آستانه های دمای 1 صفر و 5 درجه سانتیگراد، بر اساس سال زراعی به صورت کدبندی ژولیوسی استخراج گردید. همگنی سری ها به وسیله آزمون ران-تست تعیین و به روش خود همبستگی بازسازی داده های مفقود انجام پذیرفت. از آزمون رتبه ای من-کندال تصادفی بودن داده ها آزمایش و سری هایی که درسطح اطمینان 95 درصد دارای تغییر یا روند بودند شناسایی گردید، از آزمون گرافیکی من-کندال و میانگین متحرک 5 ساله، نوع و زمان آغاز روند مشخص و میزان تغییرات بر حسب روز محاسبه گردید. یافته های تحقیق نشان داد که تاریخ آغاز دمای 5 درجه سانتی گراد در 11 ایستگاه دارای روند مثبت، برای تاریخ خاتمه دمای 5 درجه سانتی گراد در 10 ایستگاه روند منفی در سطح آلفای 05/0 مورد تائید قرار گرفت. برای تاریخ آغاز دمای صفر درجه سانتی گراد روند مثبت برای 10 ایستگاه و برای تاریخ خاتمه دمای صفر درجه سانتی گراد روند منفی برای 6 ایستگاه در سطح آلفای 05/0 مورد تائید قرار گرفت. آزمون گرافیکی من کندال نیز نشان داد که روندها در کشور به صورت آرام ، ناگهانی و هر یک از آنها نیز به صورت صعودی و یا نزولی است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigative Trend of Commencing and Ending Date of Temperature Thresholds of Zero and five Centigrade in Selected

نویسنده [English]

  • Gholamali Mozafari
چکیده [English]

Abstract:

The global warming process during last century has not only affected on meteorological elements but also affected on onset and end of each meteorological elements. For studying probability changes in time series of onset and end date of temperature thresholds 0 and 5 centigrade in country level and deciding the kind and its direction, daily temperature data during the past 45 years (1962-2006) for 29 synoptic meteorology stations have been used.
For doing this research, first, extract onset and end date of temperature in Gliosis code has been implied. The homogeny of time series was tested by run-test and construct missing value by auto-correlation. For distinguishing random data and trends which had in 95% of trusty level some changes, Mann Kendal method was used. The type and onset time trend was calculated and the changes were also calculated in terms of days with graphic of Mann Kendal and moving average 5 year.
The findings of this research shows that there are positive trend at Alpha level 0/05 for onset date of 5 centigrade temperature at 11 stations, negative trend for end date of 5 centigrade temperature at 10 stations . There are also positive trend at Alpha level 0/05 for onset date of 0 centigrade temperature at 10 stations, negative trend for end date of 0 centigrade temperatures at 6 stations. The graphical Mann Kendal test also showed that trends could be as calm jumping that each of them could be as descending and ascending.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mann- Kendal test
  • time series
  • Trend
  • Temperature Threshold
  • Mann
  • Kendal test
  • Iran