تحلیل تغییر کاربری و چگونگی حفظ و نگهداری فضای سبز (باغات) شهر جهرم در راستای توسعه‌ی پایدار

نویسندگان

1 مدرس برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه پیام نور جهرم

2 گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

چکیده مطالعه پیرامون فضای سبز (باغات) به ویژه باغات شهری گر چه در جهان دارای سابقه‌ی نسبتاً طولانی است، ولی در ایران توجه چندانی به این موضوع نشده است. در این راستا، پژوهش حاضر به تحلیل تغییر کاربری و چگونگی حفظ و نگهداری فضای سبز (باغات) شهر جهرم در راستای توسعه‌ی پایدار طی سال‌های 85– 1375 می‌پردازد. این پژوهش حاصل بررسی-های محلی و میدانی در سطح شهر جهرم و تکمیل پرسشنامه و جمع‌آوری آمار و اطلاعات و استفاده از نرم‌افزار GIS برای تجزیه و تحلیل فضای سبز (باغات) در محدوده‌ی مورد مطالعه است. نتایج به دست آمده از این پژوهش حاکی از آن است که طی دهه‌ی 85– 1375، حدود 36/580 هکتار به علت افزایش محدوده‌ی شهر به مساحت باغات شهر اضافه شده و 8/190 هکتار از باغات نیز به سایر کاربری‌های شهری تغییر کاربری داده‌اند. بیشترین وسعت باغات به اراضی بایر (2/46 درصد) و کاربری مسکونی (44/35 درصد) تبدیل شده است. همچنین از نظر 6/70 درصد مالکان باغی، مهم‌ترین دلیل و انگیزه‌ی تغییر کاربری باغات، عوامل اقتصادی (عمدتاً ارزش افزوده‌ی زمین و مسکن)، می‌باشد. کم‌آبی و ورود به محدوده‌ی شهر از دیگر دلایل تغییر کاربری باغات بوده است. برای آزمون تفاوت قیمت‌های زمین باغی قبل و بعد از تغییر کاربری از طریق نرم افزار SPSS آزمون T-test گرفته شد که قیمت زمین باغی بعد از تغییر کاربری حدود 1/2 برابر افزایش قیمت را نشان می‌دهد و قیمت اولیه حدود 47/. قیمت بعد از تغییر کاربری می‌باشد. بنابراین پیشنهاد می‌گردد آب مورد نیاز باغات تأمین شود و از اراضی بایر داخل شهر برای رفع نیازهای مسکونی و غیرمسکونی استفاده شود تا حفظ و نگهداری باغات در راستای توسعه‌ی پایدار امکان‌پذیر گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

‌Analysis of Change in Land Use and Maintaining and Preserving Green Spaces (gardens) of The Jahrom City for a Sustainable Development

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Roosta 1
  • Mohammad Rahim Rahnama 2
چکیده [English]

Abstract: Green spaces, especially urban gardens have been a subject of study in many countries for a long time, but the subject has been mostly overlooked in Iran. Therefore, this study tries to analyze the changes in land use and how we can protect green spaces (gardens) in Jahrom in line with sustainable development in 1996-2006. The data in this study were collected through local investigations and field studies in Jahrom County, questionnaires, collecting data and statistics, and we have also used Arc GIS software for data analysis. The study results show that in 1996-2006, due to extension in the urban area, 580.36 hectares were added to total green spaces and 190.8 hectares of garden lands have suffered changes in land use. Changing to barren land (46.2%) and housing land (35.44%) were the main changes in land use. Furthermore, 70.6 percent of garden owners consider economic motivations (value added of housing and housing land) as the main reason of change in land use. Lack of irrigation water and entering the urban area were also among the reasons of changing land use. To test the differences between price of garden land before and after change in land use, we carried out a T-test by SPSS, which revealed that the price of garden lands has increased 2.1 times after change in land use. The original price of garden land was 47% of land price after change in land use. Therefore, we propose supplying irrigation water needed for gardens, and making use of barren lands within the urban area for housing and other related needs so that we can protect and maintain urban gardens in line with sustainable development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Change in land use
  • Preserving
  • Green Space (Gardens)
  • Jahrom City
  • Sustainable Development