تحلیل فعالیت‌های نئوتکتونیکی دامنه شمالی رشته کوه بزقوش با استفاده از روش‌های ژئومورفولوژیکی

نویسندگان

گروه جغرافیای طبیعی- دانشگاه تبریز

چکیده

چکیده هدف این پژوهش تحلیل فعالیت‌های نئوتکتونیکی حوضه‌های زهکشی دامنه شمالی رشته کوه بزقوش (شمال‌غرب ایران) با استفاده از روش‌های ژئومورفولوژیکی (شواهد مورفوتکتونیکی و شاخص‌های ژئومورفیک) می‌باشد. برای دستیابی به این هدف، علاوه بر بازدیدهای میدانی و مطالعه عکس‌های هوایی، پنج شاخص ژئومورفیک در 20 حوضه دامنه شمالی رشته کوه بزقوش محاسبه شدند. محاسبه شاخص‌ها با استفاده از نقشه‌های توپوگرافی (50000: 1)، نقشه‌های زمین‌شناسی (100000: 1) و عکس‌های هوایی (20000: 1) منطقه انجام گرفت. نقشه‌ها با استفاده از نرم افزار ArcGIS ترسیم شدند. نتیجه تحلیل شاخص‌ها نشان می‌دهد که 40 درصد حوضه‌های زهکشی دامنه شمالی رشته کوه بزقوش بویژه در بخش‌های میانی آن، دارای فعالیت تکتونیکی زیاد می‌باشند. 35 درصد منطقه مورد مطالعه که حوضه‌های زهکشی بخش‌های شرقی و برخی حوضه‌های میانی را دربرمی‌گیرند دارای فعالیت تکتونیکی متوسط هستند و در 25 درصد بقیه حوضه‌ها که به نواحی غربی رشته کوه بزقوش مربوط می‌شوند فعالیت‌ تکتونیکی کم می‌باشد. پدیده‌هایی مانند پرتگاه‌های گسلی، مخروط‌افکنه‌های چند نسلی، دره‌های خطی، آبشارها، چشمه‌های آب‌گرم و آب‌سرد از جمله شواهد مورفوتکتونیکی هستند که به‌وفور در حوضه‌های با فعالیت زیاد و متوسط تکتونیکی در دامنه شمالی رشته کوه بزقوش دیده می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Neotectonic Analysis in the North Slope of Bozqoosh Mountains, by Using Geomorphological Methods

نویسندگان [English]

  • Maryam Asgari
  • Massumeh Rajabi
  • Fariba Karami
چکیده [English]

Abstract:
The aim of this study is analysis of drainage basins neotectonic in the north slope of Bozqoosh Mountains by geomorphological methods. To attain this aim, It used of field observation, areal photographs and five geomorphic indexes in 20 basins of the north slope of Bozqoosh Mountains. Indexes were calculated by topography maps (1: 50000), geological maps (1: 100000) and areal photographs (1: 20000). All of maps drew by Arc/GIS.
The results show that 40 % of drainage basins in study region have high activity tectonic. This basins located in middle portion of Bozqoosh Mountains. 35% of basins have moderate values of tectonic activity. They located in eastern portion of study region. 25% of basins of Bozqoosh have shown the lowest values of tectonic activity. There are numerous of morphotectonic evidences such as fault scarps, alluvial fans, fault valley, water fall and etc. which are in the north slope of Bozgoosh Mountains with high activity tectonic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Neotectonic
  • morphotectonic
  • geomorphic indexes
  • Bozqoosh Mountains