نقش مؤلفه های ژئومورفولوژی در تشکیل و تغذیه سفره آب زیرزمینی مطالعه موردی: دشت ذهاب

نویسندگان

گروه جغرافیا دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

چکیده: در این تحقیق به دو روش استنباطی- تحلیلی و وزنی، رابطه بین مولفه های ژئومرفولوژی با منبع آب زیرزمینی دشت ذهاب واقع در مغرب استان کرمانشاه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. در روش اول، با استفاده از داده های چاه های اکتشافی و پیزومتری، تغییرات سطح آب زیرزمینی دشت ذهاب با عناصر ژئومورفولوژی این دشت مورد ارزیابی مقایسه ای قرار گرفته است و در روش دوم نیز با استفاده از تلفیق 7 متغیر: شیب، زمین شناسی، ژئومورفولوژی، کاربری اراضی، هیپسومتری، بارش و تراکم زهکش در محیط GIS، مبادرت به پهنه بندی حوضه به واحد های هیدروژئومورفولوژی گردید. نتایج حاصل از هر دو روش بیانگر رابطه معنی دار بین عناصر ژئومورفولوژی و منبع آب زیر زمینی در دشت ذهاب می باشد. در واقع این بررسی نشان داده است که هرچند دشت ناودیسی انباشته از مواد رسوبی جوان زمینه تشکیل سفره آب زیرزمینی در دشت ذهاب را فراهم آورده است، اما نقش اصلی در تغذیه این منبع را مخروط افکنه های حاشیه شرقی دشت ذهاب و بستر سیلابی رود جگیران بعهده دارند. این عوارض علاوه بر نفوذ مستقیم 112/5 میلیون متر مکعب آب برگشتی کشاورزی و 147/4 میلیون متر مکعب آب باران (البته با مشارکت رسوبات سطح دشت)، موجب نفوذ 570/7 میلیون متر مکعب آب از جریان سطحی نیز می شوند. تقسیم بندی حوضه دشت ذهاب نیز نشان داده است که از نظر هیدرو-ژئومورفولوژی، دشت تراکمی با رسوبات آبرفتی و مخروط افکنه ای بیشترین نقش در نفوذ آب به داخل زمین را دارند. دشت های فرسایشی(گلاسی) پوشیده از مواد دامنه ای از این لحاظ در درجه دوم و دامنه های نامنظم با مواد واریزه ای در درجه سوم اهمیت قراردارند. نقش اراضی بد لندی در تغذیه دشت نیز غیر مستقیم است. اراضی بد لندی آب حاصل از بارش را به جریان سطحی تبدیل می کنند و این آبها نیز توسط رودخانه جگیران به روی مخروط افکنه حاشیه شرق دشت ذهاب زهکشی شده و در آنجا نفوذ داده می شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Geomorphologic Factors in Formation and Nourishing Of Underground Water Table (Case Study: Zahab Plain)

نویسندگان [English]

  • Mansoor SaeediKia
  • Mahmud Alaei Taleghani
چکیده [English]

Abstract:
In this research, the relationship between geomorphologic factors with underground water resources in Zahab plain (in west of Kermanshah) has been analyzed using by analyzing-deducing and weighting methods. First, by using of pizometeric and exploratory well data, variation of water table in Zahab plain has been comparative analysis with geomorphic unites and then, the Zahab watershed was zoned in hydro-geomorphic units by overlapping of seven environmental variables such as: slope, geology, geomorphology, land use, hypsometry, rain fall and drainage density in GIS environment. Results of both of methods have shown significantly relation between geomorphic features and underground water resources in Zahab plain.
In fact this study showed that although the syncline plain with young sediments prepared a suitable bed to form aquifer in Zahab plain, but alluvial fans in easterner part of Zahab plain and floodplain of Jegiran River have the main role to feed it. These features not only penetrate 5/112 m-m³ agriculture return water and 4/147 m-m³ water from rain (of course together with plain sediments), also cause penetrate 7/570 m-m³ water from run off was penetrated in to the Zahab plain aquifer. Dividing of Zahab watershed in to hydro-geomorphologic units indicates that deposited plain with alluvial sediments and alluvial fan has the most important role to penetrate the water in to the underground. Erosive plains covered with slope material, are second importance in this regard. Irregular and uneven slopes also have influence on water penetration when they are covered with scree and badlands have indirect role in water penetration. The runoff of these areas penetrates in to the Zahab aquifer through alluvial fans when they are drained in to the eastern part of Zahab plain through Jegiran River.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Underground water table
  • Zahab Plain
  • Geomorphology
  • Hydro geomorphology