بررسی صحت و دقت طرحواره های مختلف مدل WRF و ارزیابی پیش‌بینی بارش در ایران زمین

نویسندگان

پژوهشکده هواشناسی سازمان هواشناسی کشور

چکیده

چکیده: در انجام این پژوهش، سعی شده است میزان دقت و صحت برونداد و در نتیجه کارایی مدل در پیش‌بینی‌ 24 و48 ساعته پدیده بارش با انتخاب طرحواره های مختلف مورد ارزیابی قرار گیرد. از اینرو به منظور راست‌آزمایی محصول مدل، دو وضعیت بارش و عدم بارش در نظر گرفته شده است و با تعیین چهار آستانه برای بارش جدول توافقی تشکیل و امتیازهای مهارتی محاسبه گردیده است. نتایج واکاوی گویای آنست که در بین پیکربندی های مختلف ، خروجی مدل برای دو پیکربندی KFMYJ و GDMYJ که در هر دو از طرحواره لایه مرزی Mellor-Yamada-Janjic استفاده شده به واقعیت نزدیک تر و از دقت قابل‌قبول‌تری برخوردار است. نسبت صحیح (PC) چهار آستانه، بدون بارش (≤ 1/0)، بیشتر از 1/0 و کمتر یا مساوی 1 میلی‌متر (1 ≥ و >1/0)، کمتر یا مساوی 10 میلی‌متر و بیشتر از یک (10 ≥ و >1) و بیشتر از 10 میلی‌متر (

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Verification of WRF model On Accuracy and Precision of Various Schemes and Evaluation of Precipitation Forecast in Iran

نویسندگان [English]

  • Zahra Seifari
  • Mozhgan Ghazi Mirsaeed
  • Mojtaba Zoljoodi
چکیده [English]

Abstract:
In this study, it has been tried to test the accuracy of output and hence the model efficiency in the predictions of 24 and 48 hour precipitation forecasting by choosing different schemes be assessed. Therefore, in order to test the accuracy of model product, two conditions of rainfall precipitation and lack of rainfall precipitation were considered. Four thresholds were taken. Adaptive table and threat scores were calculated. The final results of the analysis are summarized.
The results indicate that among different configurations, the model output for the two configurations of GDMYJ and KFMYJ which in both of them boundary layer scheme Mellor-Yamada-Janjic were used, are closer to the truth and their accuracy are more acceptable.
Then proportion correct (PC) for the four thresholds, without precipitation (≤ 1.0), less than or equal to 1 mm (1 ≥ and> 1 .0), less than or equal to 10 mm (10 ≥ and> 1) and more than one, and more than 10 mm (

کلیدواژه‌ها [English]

  • Precipitation Forecast
  • Verification
  • Adaptive Table
  • Physical Schema
  • WRF Model