بررسی و رتبه‌بندی مناطق شهری از نظر مشارکت شهروندان در تفکیک از مبدأ زباله با استفاده از برنامه ریزی چندمعیاره: مطالعه موردی شهر مشهد

نویسندگان

1 گروه جغرافیا دانشگاه فردوسی مشهد

2 گروه اقتصاد شهری دانشگاه فردوسی مشهد

3 گروه اقتصاد شهری جهاد دانشگاهی مشهد

چکیده

چکیده از جمله راهکارهایی که در بازیافت مواد مدنظر می‌باشد، اجرای طرحهای تفکیک زباله از مبدأ توسط خانوارها می‏باشد که اساس این گونه طرحها، بر مشارکت خانوارها استوار می‌باشد. هدف اصلی این مطالعه بررسی و ارزیابی مناطق مختلف شهری از نظر مشارکت خانوارها در تفکیک از مبدأ زباله در شهر مشهد و رتبه‌بندی آنها می‌باشد. آمار و اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه از حدود 603 خانوار شهر مشهد در سال 1388 بدست آمد. نتایج رتبه‏بندی مناطق که با استفاده از برنامه‏ریزی چندمعیاره و تکنیک برنامه ریزی توافقی صورت گرفت نشان می‌دهد که از نظر میزان مشارکت، مناطق با درجه توسعه‏یافتگی متوسط در رتبه اول، محروم در رتبه دوم و برخوردار در رتبه سوم قرار دارند. در انتها، با توجه به نتایج بدست آمده، طرحها و راهکارهایی اجرایی در خصوص افزایش مشارکت خانوارها ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study and Ranking of Urban Regions Based on Citizens’ Participation in Origin Separation of Waste by Using several criterion programming (Case Study: Mashhad)

نویسندگان [English]

  • Shahnooshi 2
  • Hadi Rafei 3
چکیده [English]

Abstract:
One of the strategies which are considered in recycling materials is origin separation of waste by households, that basis of these projects is households' cooperation. The objective of this study is evaluation of different urban regions about origin separation of the waste by households and ranking them in Mashhad. The statistics and information required obtained by completing questionnaire from 603 families in Mashhad city in 2009. The results from ranking of regions by using several criterion programming and the compromise programming technique indicate that in terms of participation rate, the regions with average development are placed at the first rank, deprived regions are placed at the second rank, developed regions at third-ranking. At the end, with respect to the results achieved, the executive solutions about increasing the participation of households were presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • separation of the origin
  • waste
  • ranking regions
  • several criterion programming
  • compromise programming
  • Mashhad