تحلیل فضایی توسعه فیزیکی شهر اقلید با استفاده از روش سلسله مراتبی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری از دانشگاه اصفهان

2 گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان

چکیده

  نگاه فضائی و پایدار، از مبانی اولیه و اجتناب ناپذیر برنامه ریزی توسعه کالبدی شهرها می باشد. در راستای این رویکرد، و بنا بر ضرورت های اجتماعی، اقتصادی و طبیعی، توسعه فیزیکی- کالبدی شهر اقلید مورد بررسی قرارگرفت. شهر اقلید به دلیل قرارگرفتن در یک محیط کوهستانی و فعال زمین ساختی و زمین ریخت ساختی، نیاز مبرم به یک برنامه ریزی دقیق و مستمر جهت هدایت و برنامه ریزی توسعه آتی و بهبود وضعیت فعلی شهر دارد. در همین راستا هدف پژوهش حاضر، ارائه الگوی مناسب توسعه فیزیکی شهر می باشد که در محدوده حریم قانونی، اقدام به شناسایی عوامل موثر در توسعه شهر و معرفی آنها به عنوان معیارهای مورد بررسی در سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدل AHP نموده است. روش تحقیق ترکیبی از روشهای توصیفی- اسنادی، تحلیلی، علٌی و کمٌی است و از روش میدانی- اسنادی برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان می دهد که عوامل طبیعی در شکل­دهی شهر اقلید موثر بوده و الگوی خطی شهر اقلید، حاصل تأثیر عوامل و موانع طبیعی بوده است. در نقشه نهایی حاصل از فرایند مدل AHP ، اراضی واقع در حریم شهر به پنج طیف «بسیار مناسب، مناسب، متوسط، نامناسب و خیلی نامناسب» طبقه بندی شده­اند. نهایتا اراضی داخل شهر که قابلیت توسعه دارند به عنوان اولویت اول، اراضی بلا­فصل شهر که در طیف «متوسط» تا «بسیار مناسب» واقع شده­اند در اولویت دوم و اراضی منفصل شهر که در طیف «متوسط» تا «بسیار مناسب» قرار می­گیرند در اولویت سوم جهت توسعه فیزیکی- کالبدی شهر اقلید پیشنهاد می شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spatial analysis physical development of Eghlid city with using of AHP method in GIS

نویسندگان [English]

 • Yusef Nasiri 1
 • Masood Taghvaei 2
 • Hamid Ghaiumi Mohammadi
 • Masood Taghvaei 2
چکیده [English]

Spatial and stable view is the main and inevitable principle of city physical development progmming. Along this approach, and because of social, economic and natural requirements, we studied the physical development of Eghlid city.The development of Eghlid city is limited because of being located in a closed mountainous location. Indeed, negative and destructive consequences follow improper programming and leading of Eghlid city physical development. However in many of today cities these consequences manifest in many forms including different disturbances, unbalance and balance between users, instability and social and biological disturbances, is progressively evident.Because the Eghlid city is located in mountainous area and land constructive active and shape constructive land, necessarily requires a specific and continuous programming in order to lead and program future development and current status improvement. In this regard the current research identifies the effective elements in city development in order to provide proper model of city physical development and introduce them as study parameters in geographic information system and AHP model. The research method is a combination of analysis, casual and quantity documentary – description methods and we used field-evidence method in order to collect required data.The results from the current research show that the natural elements are effective in forming Eghlid city and the linear pattern of Eghlid city, is the product of parameters and natural obstacles. The final map of AHP model process shows that the ecological capacity and biological notions of agricultural lands, gardens and near jungles of cities from one side and the limitations from being mountainous, closeness to sills, uneven land, and improper slopes and also special pattern of water paths existing from another hand, are big features and obstaclels in the way of physical development of this town. According to composing weigh layers and providing outcome map that is the result of AHP model process, the lands near the city are classified into five classes(very goog, good, average, bad, and very bad). Finally the lands inside the city that are potential to development are the first priority, theadjacent lands that are in average and very good classifications are the second priority and the adjacent lands that are in average to very good classifications are in third priority in order to physical development of Eghlid city.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Physical Development
 • Localization
 • Eghlid
 • Geomorphic parameters
 • land stable usage
 • GIS
 • AHP Model