تحلیلی بر تاثیر صنعت حمل و نقل هوایی بر توسعه گردشگری مذهبی مورد مطالعه: فرودگاه مشهد

نویسنده

دانشگاه پیام نور

چکیده

گردشگری مذهبی یکی از انواع گردشگری است که صاحب نظران در این صنعت معتقدند به لحاظ موقعیت فرهنگی و مذهبی خاص ایران در میان کشورهای دیگر ، گردشگری مذهبی جای رشد و توسعه زیادی دارد . یکی از عوامل مهمی که در توسعه صنعت گردشگری به خصوص گردشگری مذهبی تاثیر گذار است صنعت حمل و نقل هوایی است . در حال حاضر با توجه به اهمیت فرودگاهها در جابجایی مسافران و در گیر بودن مسائل اقتصادی ،صنعتی ، گردشگری و...در این صنعت ضرورت دارد به بررسی نقش فرودگاه ها درتسریع فعالیتهای فوق پرداخته شود. بدین منظور در این مقاله با استفاده از اطلاعات مربوط به تعداد مسافران هوایی داخلی ورودی و خروجی ماهیانه فرودگاه مشهد(از13شهرکه دارای پرواز برنامه ای بوده اند) طی سالهای 85-1380 ،رتبه بندی فعالیتهای اقتصادی و صنعتی شهرهای مذکور ، تعداد گردشگران واردشده به فرودگاه مشهدو با کاربرد مدلهای جاذبه ،رگرسیون و سری زمانی و نرم افزار Spss وItsm به تحلیل نقش عامل فاصله درتقاضای سفرهوایی به مشهد(مدل جاذبه)،تاثیر فعالیتهای اقتصادی ،صنعتی و گردشگری در تقاضای سفر هوایی به مشهد(مدل رگرسیون)،و پیش بینی تعدادمسافران ورودی و خروجی مشهد طی سالهای 1393-1389(مدل سریی زمانی) پرداخته شده است. نتیجه تحلیل فوق مشخص می کند مهمترین عوامل موثر در تقاضای سفرهای هوایی به شهر مشهد طی سال های فوق عامل فاصله بین مشهد و سایر شهر هایی که طی سالهای فوق به مشهد پرواز داشته اند وفعالیت گردشگری بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An analysis on the effects of Air Transportation industry and the development of Religious Tourism (Case study: Mashhad Airport)

نویسنده [English]

  • Mohsen Saghaei
چکیده [English]

Religious tourism is one of the varieties of tourism that authorities in this filed , believe Iran, due to its special cultural and religious capacities and geographical position , has an important role in developing religious tourism industry.
One of the important factors that affects industry tourism, especially developing the religious one ,is the aerial transportation industry for the time being , regarding the importance of airports in transfering passengers ,while being indurged in the existing economical ,industrial and tourism problems .it is necessary to pay special attention to this industry and to have a deep survey on the role of airports in speeding the foretold activities. so in this article ,by using information relevant to the number of internal travelers come in and went out of Mashhad Airport each
moth(there are programmed flights from 13 different cities to Mashhad )during the years 1380-1395 ,grading the economical and industrial activities of these cities ,and considering the number of tourists entered Mashhad airport and by using gravitation ,regression and time serial models and also using Spss, itsm softwares, I have analysed the distance role factor in demanding to travel by air to Mashhad (regression model)and anticipating the number of travelers entering and going out of Mashhad during the years 1389 to 1393 (time seral model). Consequently , the above mentioned analysis shows that the most important factor in demanding to
travel by air to Mashhad has been the distance between Mashhad and those cities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mashhad airport
  • Mashhad airport-Religious Tourism-economical and industrial activities- airline industry
  • Religious Tourism
  • economical and industrial activities
  • airline industry