بررسی تغییرات زمانی و مکانی مقدار پوشش ابر در ایران

نویسندگان

گروه جغرافیای طبیعی داانشگاه تبریز

چکیده

مطالعه تغییرات زمانی و مکانی پارامترهای آب و هوایی یکی از مهمترین مسائل حال حاضر در تحقیقات اقلیمی دنیا به شمار می آید. مطالعه تغییرات پوشش ابر به عنوان یکی از مهمترین پارامترهای آب و هوایی از این نظر حائز اهمیت می‌باشد که ابرها در راس چرخه آب و هوایی قرار دارند و تغییرات آنها منجر به ایجاد تغییر در توزیع زمانی و مکانی بسیاری از پارامترهای دیگر خواهد شد. در این تحقیق با استفاده از اطلاعات مقدار پوشش ابر ماهانه 90 ایستگاه همدید در ساعات 03, 09 و 15 گرینویچ، برای یک دوره 22 ساله (1986 تا 2007) تغییرات مکانی پوشش ابر در کشور با استفاده از روش تحلیل خوشه ای بر روی داده ها ی حاصل از یاخته های 18×18 کیلومتر انجام گردید. همچنین تغییرات زمانی و نقطه تغییر موجود در سری های زمانی مقدار پوشش ابر نیز با استفاده از روش من- کندال و آزمون پتیت مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که روش خوشه بندی به خوبی قادر به طبقه بندی مقدار پوشش ابر در کشور است. این روش پنچ منطقه مجزا برای مقدار پوشش ابر سالیانه کشور شامل منطقه سواحل جنوبی دریای خزر، منطقه آذربایجان و البرز، منطقه زاگرس غربی و دامنه های جنوبی البرز، منطقه جنوب غربی و شمال کویر مرکزی و منطقه جنوبی و مرکزی ارائه نمود. این پهنه ها با یافته های گذشته محققان در مورد الگوهای سینوپتیکی توده های ورودی هوا و مسیر چرخندهای ورودی به کشور همخوانی خوبی دارد. نتیجه تحلیل های زمانی نیز نشان داد که روند تغییرات مقدار پوشش ابر در اغلب ایستگاه های مناطق سه، چهار و پنچ (نیمه شمالی کشور) از نظر آماری معنی دار می باشد. این روند در تمامی ایستگاه هایی که دارای روند تغییرات معنی دار می باشند، منفی و یا به عبارت دیگر کاهشی می باشد. نتایج همچنین نشان داد که سال تغییر ناگهانی در سری های مقادیر پوشش ابر در اغلب این ایستگاه ها در دهه 1990 اتفاق افتاده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Spatial and Temporal Variations of Cloud Cover in Iran

نویسندگان [English]

  • Ahmad Reza Ghasemi
  • Ali Akbar Rasooli
  • Ali Akbar Rasooli
  • Saeed Jahanbakhsh
  • Saeed Jahanbakhsh
چکیده [English]

The study of spatial and temporal Changes in climate parameters, is one the most important issues in the world's climate research. Study of changes in cloud cover as one of the most important climate parameters is important, because clouds are in top of hydrologic cycle and changes in them make changes in spatial and temporal variations in other climate parameters.
In this study, the spatial variations in cloud cover in country by using monthly data of 90 synoptic stations (in 03, 09, 15 Greenwich), and cluster analysis on 18*18 kilometers cell size were done. Also the temporal variations and change-point in cloud cover time series was evaluated by using Mann- Kendall and Petitt' tests.
The results showed that the clustering method can classify the amount of cloud cover in the country. This method showed five separate area for the annual amount of cloud cover including South Coast region of the Caspian Sea, Azerbaijan and Alborz regions, western Zagros and South slopes of Alborz, south-western and northern Central Desert region and south and central were presented. These areas have a good consistence with old finding about the synoptic patterns of air masses and cyclones traces in Iran.
The results of temporal analysis also showed that the trend in the amount of cloud cover in most stations of areas 3, 4 and 5 (northern half of the country) is statistically significant. These significant trends are negative for all station, in other words the amount cloud is reduced. The results also showed that the sudden change in the series of cloud cover values in most of these stations occurred in 1990s.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cloud Cover
  • Spatial and Temporal Variations
  • Iran