تحلیلی بر رابطه‌ی زمانی نوسان اطلس شمالی و شاخص‌های دمای سطحی اقیانوس اطلس با تغییرپذیری بارش و دمای استان لرستان

نویسندگان

گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

در پژوهش حاضر، تأثیر پدیده‌ی نوسان اطلس شمالی و شاخص‌های دمای سطحی اقیانوس اطلس بر بارش و دمای استان لرستان و نیز تأثیر احتمالی این پدیده‌ها در وقوع خشکسالی‌ها و ترسالی‌های منطقه، مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور، از مقادیر عددی 9 شاخص ارتباط از دور به عنوان شاخص‌های تبیین کننده‌ی تغییرات فشار و دمای اقیانوس اطلس و مقادیر بارش و دمای سه ایستگاه سینوپتیک استان لرستان (خرم آباد، الیگودرز، بروجرد) طی دوره‌ی آماری بلندمدت استفاده گردید. روش اصلی مورد استفاده در این پژوهش، استفاده از ضرایب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه می‌باشد. نتایج این مطالعه نشان داد که شاخص نوسان اطلس شمالی در ماه‌های سرد سال دارای همبستگی بیشتری با بارش و دمای ایستگاه‌های مورد مطالعه است. همچنین فاز مثبت این شاخص با خشکسالی‌های الیگودرز و ترسالی‌های بروجرد مرتبط است. ماتریس همبستگی الگوهای SST نشان داد که اغلب این شاخص‌ها ارتباط مستقیم ناقص ولی نسبتاً ضعیف با تغییرات بارش و دمای ایستگاه‌های مورد مطالعه دارند. خروجی معادلات رگرسیون چندگانه نشان داد که در مجموع، الگوهای مورد بررسی، تغییرات بارش ایستگاه‌های خرم‌آباد، الیگودرز و بروجرد را به ترتیب به میزان 53، 57 و 70 درصد و دمای این ایستگاه‌ها را به ترتیب 66، 45 و 58 درصد تبیین کردند. معادلات و خروجی‌های رگرسیون پس‌رونده نشان داد که الگوی TSA در بین سایر الگوها، مؤثرترین الگو در تبیین تغییرات بارش و دمای ایستگاه‌های مورد بررسی است. پس از آن، الگوهای AMM، NTA و TNA بیشترین نقش را در این تغییرات دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An analysis on relationship between North Atlantic Oscillation and sea surface temperature of Atlantic Ocean with rainfall & temperature variability in Lorestan province

نویسندگان [English]

  • Zahra Hajizadeh
  • Boroumand Salahi
چکیده [English]

In this research, effect of North Atlantic Oscillation and sea surface temperature (SST) of Atlantic Ocean on precipitation and temperature of Lorestan province and its effect on occurrence of drought and wet in this province were investigated. So, data of teleconnection indices used as an index for determination of fluctuations of pressure and sea surface temperature in Atlantic Ocean, amount of Precipitation and temperature of synoptic stations in Lorestan province (Koramabad, Aligudarz & Boroujerd) used in long term statistic period. The main method in this research is Pearson correlation and multiple regression analysis. Result shows that NAO index has more correlation with temperature and precipitation of stations in cold months. Positive phase of NAO index is related by droughts of Aligudarz station and wet years of Boroujerd station. Correlation matrix of SST patterns shows that most of these patterns have weak & direct correlation with precipitation and temperature variability of Lorestan province. Multiple regression equation shows that teleconnection patterns reveal 53, 57 & 70 percent of precipitation variability of Koramabad, Aligudarz & Boroujerd and 66, 45 & 58 percent of temperature variability in these stations consequently. Equations and outputs of Backward method shows that among other patterns, TSA pattern is the most effective pattern in presentation of variability of precipitation and temperature of stations. So, AMM, NTA & TNA patterns has the most roles in this variability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Correlation
  • Lorestan Province
  • Multiple regression
  • North Atlantic Oscillation
  • precipitation
  • Teleconnection
  • Temperature
  • Sea surface temperature