تحلیل ترمودینامیک و سینوپتیکی سیلاب های لحظه ای مناطق کوهستانی (حوضه بهشت آباد)

نویسندگان

1 گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه اصفهان

2 گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه تبریز

چکیده

بارش های سنگین به دلیل نقشی که در رخداد سیلاب های بزرگ دارند از جمله عوامل موجد بحران محسوب می شوند.حوضه آبی بهشت آباد در سالهای اخیر با بحران طبیعی سیلاب روبرو بوده به نحوی که فراوانی و مقدار دبی های حد همواره در دوره 27 ساله(89-1363)دارای روند افزایشی می باشند.به منظور بررسی مکانیسم بارشهای سیل زای حوضه آبی بهشت آباد ، شرایط دینامیکی و همدیدی بارش موجد سیلاب مورخ 21/11/1384 با دبی لحظه ای( m3) 605 به عنوان نمونه در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد.داده های مورد استفاده شامل مقادیر دبی ساعتی ایستگاه بهشت آباد، باران سنج های ثبات ایستگاه های شهرکرد،بروجن،فارسان و اردل و داده های همدید از سایت NCARبوده که با روش محیطی –گردشی مورد تحلیل قرار گرفته اند.بر اساس محاسبات صورت گرفته شاخص های برادباری و راکلیف در منطقه با مقادیر 15/2- و 67/33 نشان دهنده مهیا بودن شرایط همدید جهت ریزش بارش های شدید درحوضه است. علاوه بر آن تحلیل همدید تراز 500 هکتوپاسکال نشان داد که این شرایط با گسترش پرارتفاع اقیانوس اطلس- اروپا به سمت قطب ، جابه جای تاوه قطبی به سمت عرض های پایین ، قرار گیری ایران در معرض وزش تاوایی مثبت هماهنگ بوده و همین جورشدگی عوامل ریزش بارش های سنگین و رخداد سیلاب در سطح حوضه بهشت آباد را فراهم می نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis Thermodynamic and Synoptic Pick Floods Region Mountain (Behesht Abad Basin)

نویسندگان [English]

  • Yoones Rahimi 1
  • Hamid Mirhashemi 2
  • Daryoosh Rahimi 1
چکیده [English]

Heavy rainfall is the causes of the crisis. In recent years extreme floods have occurred in the Behesht Abad basin in Chahar Mahal and Bakhtiar province,Iran in 2.10.2006 with a moment discharge of 605m3 .This case study lies in the period of 1984-2010 and is selected for synoptic and thermodynamic condition studies. The meteorologically studied variables and thermodynamic charts indicate potential wet temperatures that would enhance circumstances for a storm.Bradbury and Rackliff Indexes show values of -2.15 and 33.67 that indicated a high instability in basin region. In addition, pressure synoptic analysis showed that 500 mb synoptic conditions are favorable for the occurrence of flooding is in accordance with expanding Atlantic – Europe down words polar shift. The dominant meridional pattern over the Mediterranean region and Middle East is formed over the Mediterranean and the West, with an intense fall over Iran. Bradbary and Radcliffe the indexes are fit for forecasting heavy rainfall that may lead to flooding.

کلیدواژه‌ها [English]

  • BeheshtAbad Basin
  • Maximum Flood
  • Bradbury and Rackliff Indexes