تحلیل تطبیقی مبلمان شهری حاشیه کارون و زاینده رود

نویسندگان

گروه جغرافیای شهری دانشگاه اصفهان

چکیده

لازمه سلامت روحی و روانی و نتیجتاً جسمی شهروندان و افراد یک جامعه شهری‌ـ به‌خصوص کلانشهرهاـ برخوردار بودن آن شهر از فضاهای دل‌انگیز، جذاب و زیباست. بدون تردید در کلانشهرهایی مانند اصفهان و اهواز که کمبود زمین‌های شهری مستعد و در دسترس، ایجاد چنین فضاهایی را با محدودیت مواجه کرده، حاشیه رودخانه‌ها به‌دلایل مختلف طبیعی و انسانی می‌تواند به خوبی این نقش را ایفا کرده و به عنوان جایگاه اوقات فراغت، عاملی مهم در ایجاد شور و نشاط و توسعه روابط اجتماعی شهروندان باشد. از طرف دیگر تجهیزات و مبلمان شهری مناسب نیز جزء لاینفکی از چنین فضاهایی بوده که مطالعه و پژوهش در زمینه شناخت مشکلات و کاستی‌های آن ضروری به نظر می‌رسد و یکی از مواردی که می‌تواند دراین زمینه بسیار راهگشا و مثمرثمر باشد انجام مطالعات تطبیقی از نمونه‌های مشابه و استفاده از تجربیات و دستاوردهای دیگران در زمینه مورد بحث است. در این پژوهش با استفاده از روشهای توصیفی- تحلیلی و به کمک پیمایش میدانی و انجام نظر خواهی از کاربران، مبلمان شهری فضاهای تفریحی حاشیه کارون و زاینده‌رود مورد مطالعه و تطبیق قرار گرفته و کاستی‌‌ها و مزایا و کلاً عملکرد هر کدام از نظر کمی و کیفی، مکانیابی و آرایش فضایی و همچنین جلب رضایت کاربران و... موشکافی شده است. تحلیل داده‌ها در دو سطح توصیفی و استنباطی و به کمک نرم افزار SPSS صورت گرفته است و در تهیه نقشه‌ها از نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) استفاده شده است. براساس یافته‌های پژوهش تراکم انواع مبلمان شهری در 1000متر مربع، در حاشیه کارون 54/1 و در حاشیه زاینده‌رود 8/8 است که نسبت کارون به زاینده رود تقریبا یک به هشت می‌باشد. بین تعداد و کیفیت مبلمان شهری در حاشیه رودخانه کارون و زاینده‌رود رابطه مستقیم وجود دارد. در مجموع نتایج این پژوهش حاکی از آن است که مبلمان شهری حاشیه کارون بجز در مواردی نادر، از نظر مؤلفه‌های مورد سنجش (کمی و کیفی، مکان‌یابی و پراکنش فضایی، تطبیق با نیازهای اقشار مختلف جامعه و جلب رضایت کاربران و...) وضعیت مطلوبی ندارد و در مقابل، مبلمان شهری حاشیه زاینده‌رود نیز علیرغم امتیازها و برتری‌هایش نسبت به حاشیه کارون در سطح کاملاً رضایت بخشی نبوده و در هر دو مکان- به‌خصوص در حاشیه کارون- مشکلات و نواقصی در زمینه مبلمان شهری وجود دارد که توجه جدی و برنامه‌ریزی خاص خود را می‌طلبد؛ اگر ما توجه به نیازهای روحی و روانی شهروندان را به عنوان یکی از مقدمات و ارکان پرورش انسان سالم به عنوان محور توسعه پایدار باور داشته باشیم. در آخر نیز بر اساس نتایج مطالعات و تحلیل‌های انجام شده، پیشنهادات و راهکارهایی جهت بالابردن سطح کیفی هرکدام از فضاهای مذکور ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparative Analysis of Urban Furniture of Karoon and Zayanderood Riversides

نویسندگان [English]

  • Sara Mirzaei
  • Alireza Rahimi
  • Ali Zangiabadi
چکیده [English]

Necessary for mental and physical health of citizens and members of urban society- especially metropolitans- is to enjoy favorite, interesting and beautiful spaces. Undoubtedly, in metropolitans like Isfahan and Ahwaz which lack of useful and available urban lands makes the development of such spaces limited, riversides could perform such a role because of different humanistic and natural reasons and as places for spending leisure times, they could be an important factor in creating happiness and hilarity and developing social relationships of citizens. On the other hand, other urban facilities and furniture, too, are considered as a dispensable part of such spaces which research seems necessary in identifying their problems and shortcomings and one of the cases which could be so useful and profitable is to carry out comparative studies on similar cases and to use experiences and findings of others in this field.
In the current study, using descriptive-analytical methods, applying field surveys and getting opinions of users, urban furniture of recreational spaces beside Karoon and Zayanderood were compared and studied and advantages, shortcomings and generally their functions in terms of qualitative and quantitative research, positioning, spatial order and also satisfaction of users were analyzed for each of them. The data was analyzed in descriptive and inferential levels and with the aid of SPSS. To provide maps, Geographical Information System (GIS) was applied.
Based on the findings of the compaction research types of the urban furnishings in 1000 square meter , on the coastal margin of the Karoon and Zayanderood are respectively 1.54 and 8.8, while the ratio of Karoon to the Zayanderood being roughly 1/8. Between the number and quality of urban furnishings at the coastal margin of the Karoon and Zayanderood rivers there exists a direct relationship. On the whole, Findings indicate that urban furniture beside Karoon, except in scarce cases (quantitatively, qualitatively, location, and spatial /space spatial distribution, complying with the needs of different classes of the society, and user's satisfaction, and…), is not in acceptable state with respect to factors assessed. In contrast, the urban furniture beside Zayanderood, despite its superiority over Karoon’s furniture, is not in satisfactory level too, and both places- especially Karoon, have problems and shortcomings regarding urban furniture requiring serious attention and special planning if care about mental needs of citizens was considered and believed as one of preliminaries and pillars of fostering health man as a basis for sustainable development. Ultimately, according to findings and analyses, some suggestions and solutions were presented for promoting qualitative level of each of these places.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Furniture
  • comparative analysis
  • Urban Space
  • Riversides
  • Karoon
  • Zayanderood