سطح بندی توسعه روستایی به روش تصمیم گیری چند معیاره فازی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

2 داشگاه پیام نور

چکیده

همانگونه که روابط سازمانی حاکم در فضای جغرافیایی سکونتگاه‌های انسانی بر کیفیت توسعه و زیر ساخت‌های آن موثر واقع می‌شوند. خود نیز متأثر از روندهای مکانی- فضایی و رویکردهای توسعه به گو‌نه‌ای متفاوت تعریف، تنظیم و در گستره‌ی مکانی خود تأثیر گذار می‌گردند. بر این مبنا در این مقاله سعی شده است تا به کمک برخی از شاخص‌های اجتماعی- اقتصادی، ضمن تعیین میزان توسعه یافتگی نقاط روستایی مستقر در قلمرو تحقیق (بخش سامان از توابع استان چهارمحال و بختیاری)، ارتباط بین توسعه‌ی روستایی و سازمان فضایی حاکم مورد ارزیابی قرار گیرد. روش چند معیاره‌ی فازی از سویی و نتایج طرح ساماندهی فضا و سکونتگاه‌های روستایی از سوی دیگر به ترتیب مبنای سنجش سطوح توسعه در ‌23 نقطه‌‌ی روستایی و تبیین سازمان فضایی حاکم بر پهنه‌ی پژوهش و در نتیجه نیل به اهداف پاسخ به پرسش-ها بوده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که نقاط روستایی موجود علی‌رغم داشتن شرایط محیطی تقریبا همگن، با توجه به جایگاه و عملکرد متفاوت مکانی- فضایی از لحاظ میزان برخورداری و سطح توسعه یافتگی نیز تفاوت‌های قابل ملاحظه‌ای دارند. همچنین سطح برخورداری دهستان‌ها در هر یک از ابعاد اجتماعی- اقتصادی با یکدیگر برابر نیست. این تفاوت‌ها لزوم بازنگری و اجرای دقیق و کامل طرح ساماندهی فضا و سکونتگاه‌های روستایی را برای نیل به یک توسعه یکپارچه و متوازن اجتناب ناپذیر می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Grading of rural development with fuzzy multi-criteria decision making method (case study:shahrekord, Saman part )

نویسندگان [English]

  • Negin Salehi 1
  • Seyed Ramin Ghaffari 2
چکیده [English]

As the organizational relationships are effective in geographic environment of human settlements for development quality and its infrastructures, also it is influenced from space- place trends and development approaches definition and set to dialogue, not a different definition and set differently and they are effective in their spatial extent . on this basis, in this paper is trying to help some of social-economic indicators determination of the measure of development in rural area in the realm of research the relationship between rural development and space agency should be assessed . fuzzy multi- criteria method one hand and the results of organizng Plan&rural settlements on the other hand, respectively based assessment of development level in 23 rural points and are explained the spatial organization of the study area and the goals of research show that the rural areas despite of having almost homogeneous environment as respects defferent space-place performance have significant differences of development level.also the having level of villages is not equal together in each social-economic dimensions.
These differences necessity of review and exact&complete implementation the space organizing plan and rural settlement will be inevitable to achieve an integrated and balanced development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • village
  • rural development
  • spatial agency
  • grading
  • fuzzy