بارزسازی تغییرات پیچان رودهای کارون با استفاده از تصاویر چند زمانه IRS و Landsat

نویسندگان

گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه اصفهان

چکیده

رودخانه کارون با طولی حدود 890 کیلومتر از مهمترین رودخانه های کشور به حساب می آید. در این مقاله با استفاده از روش برازش دوایر با قوس های محور رودخانه، انواع پیچ های کارون با توجه به فاکتورهای هندسی شعاع انحناء و طول وتر شناسایی نمودیم. قوس های رودخانه به لحاظ فرمی به دو دسته پیچهای ساده و مرکب طبقه بندی شدند. با تشکیل پایگاه داده ای مرکب ازنقشه های توپوگرافی 1:50000، تصویر ماهواره ای Landsat مربوط به سال 1973 و IRS مربوط به سال 2006 به پردازش تصاویر چند زمانه در محیط نرم افزار ERMapper و GIS پرداخته ، میزان تغییرات پیچان رودها را در یک بازه ی 51 ساله با ترکیب کاربرد نقشه و تصاویر ماهواره ای تعیین نمودیم و در نهایت نقشه تغییرات ترسیم گردید. نتایج نشان داد که از مجموع 149پیچان رود موجود در منطقه، بیست و یک پیچ با تغییرنوع از ساده به مرکب و به عکس، مواجه شده اند. بیشترین میزان تغییرات مربوط به تبدیل نوع پیچان رود ساده به مرکب می باشد. در برخی مناطق تغییر الگوی رودخانه شناسایی گردید، به طوریکه در بازه ی زمانی مورد مطالعه، هفت پیچان رود از الگوی ساده به الگوی شریانی تغییر شکل داده است. تغییر مهم دیگر در ارتباط با بخش انتهایی مسیر کارون یعنی رودخانه بهمنشیر می باشد،که مربوط به افزایش دوپیچان رود جدید به مسیرپیچان رودی رودخانه می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Changes Detection of the Karun’s Meanders by IRS and Landsat Images Satellite

نویسندگان [English]

  • Najmeh Najmi
  • Abdollah Saif
چکیده [English]

Karun River with a length of about 890 Km is considered as a main river in the country. In this paper, types of Karun’s screws regarding to the geometric factors of radius of curvature and chord length were identified by fitting circles with the arcs of the river’s axis. River’s arcs were classified into simple and compound screws. Then, by formation of the database consist of topographic maps (1:50000), Landsat satellite images of 1973 and IRS images of 2006, multi-time images were processed in ERMapper and GIS to determine the rate of meanders variations in a 51- years interval and finally map of changes was drawn. The results illustrated that from 149 meanders which exist in region, 21 meanders have changed from simple to compound and vice versa. Most of variations are related to the change of simple meander into compound meander. In some regions changes in river’s pattern were identified, so that 7 meanders have changed from simple pattern into arterial pattern. Another significant change is observable in the end of the Karun’s route (Bahmanshir River) which is related to the increasing of the 2 new meanders in the meandric route of the River.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Karun
  • Meander
  • Simple
  • Compound
  • Change of Pattern