واکاوی اثرات گردشگری در روستای ابیانه با استفاده از تکنیک SWOT

نویسندگان

1 دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف-آباد

چکیده

گردشگری صنعتی است که توسعه آن نیازمند شناخت و آگاهی کافی از مسائل و عوامل مؤثر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در هر منطقه است. روستای ابیانه با توجه به ویژگی‌های محیطی، جاذبه‌های فرهنگی، طبیعی و مذهبی و انسانی که دارد، می‌تواند با مدیریت و برنامه‌ریزی علمی به قطب گردشگری مهمی در سطح منطقه تبدیل گردد و یکی از محورهای مهم گردشگری استان باشد. این تحقیق به دنبال پاسخگویی به این سوال است که گردشگری در روستای ابیانه چه آثار مثبت و منفی داشته است ؟ بنابراین هدف این تحقیق بررسی نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای توسعه گردشگری روستایی در ابیانه است. این پژوهش، از نوع تحقیقات کاربردی- توصیفی است که برای گردآوری داده‌ها از روش پیمایشی استفاده شده است. ابزار تحقیق پرسشنامه‌ای حاوی 41 متغیر بود که برای تعیین روایی پرسشنامه از نظرات استادان و متخصصان مرتبط استفاده شد و برای پایایی ابزار تحقیق از پیش‌آزمون استفاده گردید و با استفاده از آزمون کرونباخ آلفا محاسبه شده) 72/0 α =) به اصلاح و حذف متغیرها پرداخته شد. حجم نمونه 170 گردشگر بود که با استفاده فرمول کوکران و نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. روش‌ها و تکنیک‌های آماری مورد استفاده در این تحقیق مشتمل بر انواع روش‌های توصیفی و تحلیل مولفه های اصلی بود که در قالب نرم‌افزار آماری SPSS و مدل SWOT انجام شد. نتایج حاصل از مدلSWOT نشان می‌دهد که این روستا علی‌رغم برخورداری از ظرفیت تبدیل شدن به یک منطقه نمونه گردشگری، کمبود تسهیلات بهداشتی برای گردشگران با امتیاز وزنی475/0، کمبود تبلیغات مناسب جهت معرفی و شناساندن ابیانه با امتیاز وزنی 42/0، کمبود نیروی متخصص و آموزش دیده در بخش گردشگری و طبیعت‌گردی با امتیاز وزنی 408/0و ناآشنایی اهالی در نحوه برخورد با گردشگران با امتیاز وزنی 335/0 را به عنوان موانع اساسی در راه رسیدن به این هدف در مقابل خود دارد. با این حال، معماری و بافت منحصر به فرد آن با امتیاز وزنی 3/0، وجودامکانات رفاهی مناسب نظیرهتل با امتیازوزنی18/0، اماکن تاریخی و باستانی و مذهبی جذاب در ابیانه با امتیاز وزنی 156/0 و وجود بازار صنایع دستی و محلی ابیانه ازجمله : لباس‌های سنتی، بافتنی، زیورآلات زنانه و غیره با امتیاز وزنی147/0 ‏مهم‌ترین قوت‌های این منطقه تشخیص داده شده است. یافته‌های این تحقیق می‌تواند مستقیماً مورد استفاده برنامه‌ریزان و پژوهشگران و سازمان های اجرایی مرتبط با گردشگری روستایی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Rural Tourism in Abyaneh by SWOT Model

نویسندگان [English]

  • Karim Naderi Mahdei 1
  • Mehri Azani 2
  • Ahmad Yaghoobi Farani 1
  • Maryam Roostaei 1
چکیده [English]

Tourism was an industry that its development in any region requires sufficient realizing of the issues and affecting factors such as economic, social and cultural factors. Abyaneh have the unique characteristics in environmental, cultural attractions, natural, and the human and religious. If scientific planning and management be use, it will become poles of tourism and center of rural tourism development in the Isfahan province. The major question of this study is "what was the positive and negative impact of rural tourism in Abyaneh?" So the main purpose of research was to analyze strengths, weakness, opportunities and threats of rural tourism development in Abyaneh.
The research type was the applied-descriptive that data were gathered by survey method. The research instrument was questionnaires that consist of 41 variables. The questionnaire's validity was confirmed by a panel of specialist and faculty members. Reliability was measured after pre-test by Cronbachs' alpha and it was 0.72 that was acceptable. Random sampling was used and sample size was included 170 visitors that calculated by Cochran formula. Descriptive and principal component analysis method by SPSS software and SWOT model was used for data analysis. Results SWOT of model showed that the village of Abyaneh despite having the capability to become as regional model for rural tourism had fundamental barriers for meeting this aim. Barriers were such as lack of health facilities for tourists (0.475 weighting score), lack of suitable introducing and advertising (0.42 weighting score), shortage of trained and specialist persons (0.408 weighting score) and unfamiliarity in people behavior deal with tourist (0.335 weighting score) in weakness component. Also the finding showed that the major strengths were such as unique architecture and texture ( 0.3 weighted scores), suitable facilities ( 0.18 weighting score), attractive historical, ancient and religious sites (0.156 weighting score), and the having local handicrafts market (0.147 weighting score).So, according to finding WT strategy selected as main strategy for future of rural tourism planning in Abyaneh. The findings of study could be used by national and provincial rural development planner, also could directly, contribute to rural tourism development related organizations and institutions as well as to individuals interested, researcher and practitioner.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Rural Development
  • Tourism Development
  • Rural tourism
  • Effects of Tourism
  • SWOT Model