بررسی وضعیت و شدت وارونگی های سطح پایین شهر تبریز طی دوره 2004 تا 2008

نویسندگان

گروه جغرافیای دانشگاه تبریز

چکیده

در این تحقیق به بررسی وارونگی دمای شهر تبریز با استفاده از اطلاعات رادیوسوند طی دوره زمانی 2008- 2004 در مقیاس روزانه، ماهانه و فصلی پرداخته شد. سپس به استخراج روزهایی که دارای وارونگی دما از سطح زمین تا ارتفاع 700 هکتوپاسکالی بودند، اقدام گردید. پارامترهای مورد استفاده در این مقاله شامل ارتفاع پایه و رأس لایه وارونگی، مقدار دما در پایه و رأس لایه وارونگی، اختلاف دما بین پایه و رأس لایه وارونگی، عمق لایه وارونگی، مقدار فشار در پایه و رأس لایه وارونگی می باشند. پس از بررسی داده ها روزهایی که دارای وارونگی تابشی و فرونشینی بودند از هم تفکیک شد. با توجه به اهمیت آلودگی هوا در روزهای سرد سال، به بررسی روزهایی با شرایط وارونگی دمای ضعیف، متوسط، شدید و بسیار شدید در فصل پاییز و زمستان پرداخته شد. نتایج تحقیق نشان داد که میانگین تعداد روزهای توأم با پدیده وارونگی دما در تبریز 191 روز می باشد که 87 درصد آن مربوط به وارونگی دمای تابشی و 13 درصد دیگر، مربوط به وارونگی دمای فرونشینی می باشد. در کل 24 مورد وارونگی دمای شدید در این دوره مشاهده شد که 17 مورد آن در فصل زمستان به خصوص در ماه ژانویه با تعداد 12 مورد و 7 مورد دیگر آن در فصل پاییز اتفاق افتاده اند. اکثر وارونگی های بسیار شدیدی که در فصل زمستان اتفاق افتاده اند، از نوع تابشی می باشند. افزون بر آن، 70 درصد وارونگی های دمای 2 مرحله ای که نقش ویژه ای در تداوم وارونگی دارند، در فصل زمستان به ویژه در ماه ژانویه رخ می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Condition and the Intensity of Lower Level Temperature Inversion in Tabriz of 2004-2008

نویسندگان [English]

  • Saeid Jahanbakhshasl
  • Roghaieh Roshani
چکیده [English]

In this research we have studied Tabriz temperature inversion using radio-sound information, during the 2004-2008 periods in daily, monthly and seasonally scales. Produced data associated with temperature inversion daily of the surface (2 meters) to 700 H.Pa. Several different measures are used, including the height of the base and the height of the top of the inversion, the temperature at the base and at the top of the inversion, the temperature difference across the inversion, the depth of the inversion and pressure of base and top temperature inversion layer. After reviewing the information and data at first days with weak, medium, and intense and very intense temperature inversion conditions were specified.
The results indicate that mean annual temperature inversion phenomenon in Tabriz is equal to 191 days, 87% of which is related to the radiation temperature inversion and the remaining 13% is related to the subsidence temperature inversion. In total, 24 days intensity temperature inversion have seen which occurred 17 in winter particularly 12 days during the month of January and 7 days in autumn season. Very intense inversions occasions have mostly occurred during the cold season are radiation temperature inversion. In addition to 70% two stage temperature inversions occurred in winter season particularly in the month of January. Findings of this research have shown that restless to thickness inversion layer, peaked intense temperature inversion when hence difference temperature layer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lower Level Temperature Inversion
  • Two Stage Inversion
  • Temperature Inversion Intensity
  • Tabriz