اطلس اقلیم شناسی ویژگی های آماری یخبندان های ایران

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی

2 دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه اصفهان

چکیده

برای تهیه اطلس اقلیم شناسی ویژگی های یخبندان های ایران و دستیابی به الگوهای زمانی و مکانی آن، داده های مربوط به دمای حداقل روزانه 62 ایستگاه هواشناسی سینوپتیک برای یک دوره 15 ساله (2007-1991) برای ماه های اکتبر تا می از سازمان هواشناسی کشور اخذ گردید. با انتخاب روز اول اکتبر (9 مهر) به عنوان روز مبنا، پنج ویژگی آماری: متوسط روز آغاز یخبندان، متوسط روز خاتمه یخبندان، متوسط فراوانی تعداد روزهای یخبندان، متوسط طول فصل یخبندان و متوسط طول فصل رشد استخراج و نقشه های توزیع مکانی آنها ترسیم گردید. آرایش فضایی این شاخص ها به گونه ایی است که از جنوب تا مرکز ایران که ارتفاعات مرتفع در آن کمتر است دارای آریش منظم غربی – شرقی است اما از مرکز ایران به سمت شمال که ارتفاعات مرتفع نقش بارزتری پیدا می کنند این آرایش بهم خورده و بیشتر تابع ارتفاعات می گردند.
در ادامه با اجرای تحلیل خوشه ای بر روی پنج ویژگی آماری یخبندان در ایران، مشاهده شد، که می توان ایران را به 6 خوشه متمایز تفکیک نمود. خوشه های بدست آمده با حروف انگلیسی A تا F نامگذاری شده اند. آرایش مکانی این 6 پهنه نیز همچون پنج ویژگی آماری یخبندان تابعی از عرض جغرافیایی و ارتفاع است. پهنه A جنوبی ترین پهنه ایران است که فاقد هرگونه یحبندان بوده و پهنه F که در شمال غربی ایران واقع شده است دارای زودرس ترین، دیررس ترین، طولانی ترین طول دوره یخبندان و کوتاه ترین طول فصل رشد در ایران می باشد. بنابراین آرایش ویژگی آماری یخبندان در ایران هم تابع عوامل زمین –اقلیم است و هم تابع سیستم های سینوپتیکی وارد شده به کشور.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Climatology Atlas of Frosts Statistical Properties of Iran

نویسندگان [English]

 • Bohlul Alijani 1
 • Mahmood Khosravi 2
 • Abolfazl Masoudian 3
 • Abolfazl Masoudian 3
 • Mahmood Khosravi 2
 • Bohlul Alijani 1
 • Peyman Mahmoudi 2
چکیده [English]

In order to provide climatology atlas of frosts statistical properties of Iran and to attain spatial and temporal pattern of it, daily data of minimum temperature of 62 synoptic weather stations for a 15 year-period (1991-2007) from October to May, were adopted from Iran Meteorological Organization. By choosing may 1st as basis day, five statistical properties and their spatial and temporal distribution were extracted and plotted: mean beginning day of frost, mean ending day of frost, average frequency of frost days, average period of frost season and average period of growth season. Spatial configuration of these factors is such that from South to center of Iran which high altitudes are fewer, has regular Western-Eastern configurations, but from center of Iran toward North which high altitudes play more sensible role, this configuration is disturbed and more dependent to altitudes.
Therefore, by performing cluster analysis on five statistical properties of frost of Iran, it was observed that we can divide Iran to 6 distinct clusters. These clusters are entitled from A to F. Spatial configuration of these, like five statistical properties, are functions of latitude and altitude. Region of A is southernmost region of Iran, have no frost and region F, that is located in northwest of Iran, have earliest, latest, longest periods of frost and shortest period of growth season. Thus, configuration of statistical properties of frost at Iran is function of geo-Climate factors and of synoptic systems which were penetrated country.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Iran
 • Frost
 • Regionalizing
 • Cluster analysis
 • Climatic Atlas