تحلیل رفتار زمانی- مکانی پرفشار سیبری در سطح1000 هکتوپاسکال

نویسندگان

گروه علمی جغرافیا، دانشگاه پیام‌نور

چکیده

در این پژوهش، رفتار زمانی- مکانی پرفشار سیبری(SH) در سطح1000 هکتوپاسکال با استفاده از داده‌های روزانه ارتفاع ژئوپتانسیل ساعتGMT 12پایگاه داده‌(NCEP/NCAR) و با تفکیک مکانی 5/2×5/2 درجه قوسی در یک دوره زمانی 55 ساله شامل 20089 روز از اول ژانویه سال 1951(یازدهم دی‌ماه 1329) تا 31 دسامبر سال 2005 (دهم دی‌ماه 1384) بررسی شد. اعمال تحلیل خوشه‌ای پایگانی انباشتی به روش ادغام «وارد» بر روی مقادیر میانگین ارتفاع ژئوپتانسیل شش آرایش گردشی اصلی را در قالب دوره های سرد و گرم در این تراز جوی آشکار ساخت. بر اساس این تحلیل آماری مشخص شد که تنها در آرایش گردشی سرد(2-1) و پیش دوره سرد(2-1-1)، زبانه‌های غربی سامانه سیبری از روی بخش‌های شمالی و شمال‌شرقی ایران عبور می‌کند.آرایش گردشی1-1 که منطبق بر دوره سرد سال است؛ در مجموع، اوج کنش پرفشار سیبری را آشکار می‌سازد. تحلیل نگاره مربوط به آرایش گردشی دوره سرد نیز نشان داد که آرایش مکانی پرفشار سیبری از یک سو به آرایش کم‌فشارهای جنب قطبی و از دیگر سو به فلات تبت و پامیر بستگی دارد. بر این اساس، نقش پرفشار سیبری در اقلیم ایران در دوره سرد سال نه به شـدت این سامانه بلکه بـه شدت کم‌فشار جنب قطبی و بـه تبع آن رانـده شدن پرفشار سیبری و زبانه‌های آن بـه درون ایران بستگی دارد. به منظور تحلیل رفتار زمانی پرفشار سیبری نیز با انتخاب چارچوب پوش مناسب، میانگین ارتفاع ژئوپتانسیل تراز جوی 1000 هکتوپاسکال برای هر یک از روزهای تقویم خورشیدی1383-1330 محاسبه و استانداردسازی شد. بدین ترتیب، آرایه‌ای به ابعاد 1×19724 تحت عنوان شاخص استانداردشده شدت پرفشار سیبری(SSHI) بدست آمد که شامل ناهنجاری‌های فاز مثبت(نمود پرفشار سیبری) و منفی(نبود پرفشار سیبری) در هر روز بود. تحلیل سریهای زمانی شاخص مزبور آشکار ساخت که شاخص مزبور سرشتی دو وضعیتی دارد. مقایسه فراوانی روزهای رخداد فاز مثبت با فراوانی روزهای رویداد فاز منفی در تراز مورد بررسی نیز نشان داد که در طی نیم سده گذشته روزهای حضور قوی پرفشار سیبری به مراتب بیش از روزهای نبود این سامانه بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spatial- Temporal Behavior of Siberian High at 1000 H.Pa Level

نویسندگان [English]

  • Mehran Shabankari
  • Mehran Shabankari
  • Amir Hossein Halabian
چکیده [English]

In this research, temporal and spatial behavior of Siberian high (SH) was studied at the level of 1000 H.Pa. This study has been done using daily data of geo potential height at 12 GMT in NCEP/NCAR database with spatial resolution of 2.5×2.5 degree in a 55 years period including 20089 days from January, 1st, 1951(Dey, 11th, 1329) to December, 31st,2005(Dey, 10th,1384). At First, the mean geo potential height at 12 GMT is extracted for all days of solar calendar. Then, an agglomerative hierarchical cluster analysis on the basis of ward linkage method has been done in Matlab soft‌ware. According to this analysis six circulation configurations (for cool and warm periods) in the studied level are recognized. The study of spatial behavior of SH in this patterns showed that only in cold (1-2(and pre-cold (1-1-2) circulation configurations, Westerly tongue of SH passed over north and northeast areas of Iran. The 1-2 circulation configuration which is coincided with the cold period of year, shows maximum activity of SH. The map analysis of circulation configuration of cold period illustrated that spatial configuration of SH depend on configuration of sub polar lows in on hand and Tibet and Pamir plateau on the other hand. On this basis, the role of SH in Iran climate at cold period of year not depend on intensity of this system but depend on intensity of sub polar low and spreading SH and its tongue inward Iran.
To identify temporal behavior of SH by selection of a suitable framework, mean of geo potential height at 1000 H.Pa. level is calculated and standardized for each day of solar calendar from 1330 to 1384. Thus, a matrix of size 19724×1 was obtained as Siberian high pressure standardized index (SSHI) that shows positive and negative anomalies (appearance and absence of this system) in each day. The analysis of time series of SSHI showed that index has twofold nature. Comparison between frequency of positive phase occurrence days and negative phase event days in the studied level showed that during recent 50 years the appearance and activity days of SH were definitely more than absence days of this system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Siberian High (SH)
  • Geo potential Height
  • Cluster analysis
  • Circulation Configuration
  • Standardized Siberian High Index (SSHI)