استفاده از روابط مونت کارلو در کاهش عدم اطمینان مقایسات زوجی شاخص‌های بیابان‌زایی

نویسنده

دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

روش‌های مونت‌کارلو یک طبقه از الگوریتم‌های محاسبه‌گر می‌باشند که برای محاسبه نتایج خود بر نمونه‌گیری‌های تکرار شونده تصادفی اتکاء می‌کنند. روش‌های مونت‌کارلو برای شبیه‌سازی پدیده‌هایی که عدم قطعیت زیادی در ورودی‌های آنها وجود دارد مفید هستند. هدف از این مطالعه، بررسی عدم اطمینان حاصل از قضاوت‌ها و عناصر ماتریس تصمیم در ارزیابی شاخص‌های موثر در بیابان‌زایی می‌باشد. به منظور کاهش عدم اطمینان در ماتریس مقایسات زوجی غیر دقیق از شبیه‌سازی و تکرارهای مونت کارلو بهره گرفته شد. در این مقاله عدم اطمینان ناشی از اطلاعات تصمیم‌گیرندگان و داده‌ها و عناصری که محیط تصمیم در اختیار تصمیم‌گیرنده می‌گذارد بررسی شده است. در این پژوهش با تکیه بر محاسبات و تکرارهای تصادفی مونت کارلو، برتری گزینه Xi موثر در بیابانی شدن را بر Xk آزمون شده است. با استفاده از یک انتگرال چند بعدی برنامه مقایسات زوجی شاخص‌ها به گونه‌ای که به گزینه Xi رتبه پایین‌تری از Xk تعلق گیرد در محیط جاوا (JAVA) نوشته و تکرارهای مونت کارلو برای ارزش‌ها انجام یافت. نتایج شبیه‌سازی مونت‌کارلو بازگوکننده آن بود که با افزایش تعداد تکرارهای شبیه‌سازی، وزن نسبی گزینه‌های تصمیم به حالت ثبات و پایایی می‌رسد. نتایج شبیه‌سازی نشان داد که شاخص‌های فرسایش بادی، فرسایش آبی، تغییرات کاربری اراضی، کاهش تاج پوشش، کاهش بیومس و تولید، تراکم بالای چرا (چرای بیش از حد)، کاهش کیفیت مراتع (از بین رفتن مراتع خوب) و توسعه اراضی زیر کشت مهم‌ترین عوامل در بیابانی شدن اراضی ایران می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Monte Carlo Reiterations to Decrease Uncertainty in Pair Wise Comparison of Desertification Indicators

نویسنده [English]

  • Adel Sepehr
چکیده [English]

Monte Carlo methods designed base on stochastic reiterations and can be useful in uncertainty conditions. The purpose of this research was investigation of uncertainty to rank desertification indicators. In order to decrease uncertainty have been applied Monte Carlo reiterations for each value of indicator, if rank of Xi is higher than rank of Xk constantly. Using multi dimension integrals the Monte Carlo program was run on JAVA environment. The results of simulation indicated that with increasing Monte Carlo reiterations the standard deviation of alternatives was decreasing. Also results showed that wind erosion, water erosion, land use alterations, biomass loss, canopy decreasing, grazing density and loss of rangelands quality were main indicators affecting desertification process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Monte Carlo
  • Uncertainty
  • Desertification Indicators
  • Pair wise index