تحلیل کیفی فضا ومنظر شهری و الگوی رفتاری استفاده کنندگان ازفضا (مورد: کناره رود کرج)

نویسنده

چکیده

فضای شهری همواره بستری برای تجلی الگوی رفتاری و میانکنش های ناشی از فعالیت های انسانی واجتماعی است. رابطه انسان و فضا در محیط و مقیاس های متفاوتی تبلور یافته و در ارتباط با سیر تحول جامعه و شهر گسترش می یابند .ما بعنوان یک فرد درباره فضای کالبدی و اجتماعی پیرامون خود چه می دانیم؟ باز خورد ادراکی مردم از محیط و فضای اطرافشان چگونه است؟ و آیا امروزه مناظرو فضاهای شهری در تمام ابعاد بعنوان محیط پاسخ ده عمل می نمایند؟ پاسخ به این سوالات ولزوم نگرش عمیق و تحلیل گرایانه به شهر وفضای شهری اهمیت موضوع را روشن نموده و در این مقاله با نگاهی به شاخص های کیفی محیط ومنظر والگوهای طراحی شهری ضمن انتخاب فضای شهری (کناره رودخانه کرج) الگوی رفتاری استفاده کنندگان از این فضا مورد تحلیل واقع و با استفاده از نتایج حاصل از آن پیشنهادها و راهبردهایی جهت توسعه این فضای شهری ارائه می گردد. بنابراین ساختارپژوهش مبتنی بر شناخت مبانی نظری وشاخص های تحلیل کیفی محیط ومنظر، شناسایی محیط مورد مطالعه، تحلیل ونتیجه گیری ازمباحث خواهدبود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Quality Analysis of Urban Space, landscape and the Behavior User Method of Users (Case Study: karaj Edge Stream)

چکیده [English]

The urban space always is a bed for expression of behavior method and repercussions on the public and human activities. Relationship between human and space has appeared in the environment and different scale and extent with society and city.
What we know about the world around us and social and physical space as a human? How is the People conception feedback of the environment and surrounding? And whether nowadays landscape and urban spaces in the all dimension acts as the responsible environment? Answer to this questions, and supply the meticulous theory and analysis to city and urban spaces will emphasis this Subject.
In this article by using the environment quality indexes and urban design method with choice of "Karaj Edge Stream" and analyzing method of user behavior on this Space we will offer proposals and strategies to urban space development.
Therefore the research structure will be based on recognition of literature and landscape, environment quality indexes and analysis and deduction

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Space
  • Urban Landscape
  • Behavior Methods
  • Environment Quality indexes
  • Karaj Stream