پهنه‌بندی مناطق حساس به فرسایش در حوضه آبخیز کن با روش پسیاک اصلاح شده و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

نویسندگان

1 دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

2 دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

فرسایش خاک فرآیندی است که سالانه باعث هدر رفت میلیون‌ها تن خاک از عرصه‌های طبیعی و زراعی می‌گردد. برآوردهای صحیح از خطر فرسایش در بهبود توصیه‌های مدیریت اراضی نقش مهمی دارد. در این تحقیق، پهنه‌بندی خطر فرسایش در حوزه آبخیز کن با مساحت 20571 هکتار با استفاده از مدل تجربی MPSIAC و سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) مورد بررسی قرار گرفت و با استفاده از نقشه‌های پایه و بهره‌گیری از GIS لایه‌های اطلاعاتی مورد نیاز تهیه گردید. پس از گردآوری، آماده‌سازی و ورود لایه‌های اطلاعاتی به محیط GIS و تلفیق این لایه‌ها حداکثر و حداقل میزان رسوب ویژه تولیدی سطح حوضه به‌ترتیب 41/10 و 99/0 تن در هکتار در سال، میزان رسوبدهی ویژه کل حوضه 72/78 تن در هکتار در سال و رسوبدهی کل حوضه 50549 تن در سال بدست آمد که رقم قابل توجهی است و از دلایل آن می‌توان به حساس بودن جنس سازنده‌ای منطقه به فرسایش، نوع خاک منطقه، شیب زیاد حوضه، عدم کاربری مناسب اراضی و ... اشاره کرد به‌گونه‌ای که مناطق با شدت فرسایش زیاد منطبق بر سازنده‌ای حساس و شیب‌های تند و زیاد است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Zoning Sensitive Areas to Erosion in the Kan Basin by Using Geographic Information System (GIS)

نویسندگان [English]

  • Golale Ghafari 1
  • Hassan Ahmadi 1
  • Hassan Ahmadi 1
  • Omid Bahmani 2
  • Ali Akbar Nazari Samani 1
چکیده [English]

Correct estimates of the risk of erosion at improve land management advice plays an important role. In this study, erosion risk zoning in the Kan basin with area about 20571 Ha in the northwest of Tehran by using the experimental model MPSIAC and geographic information system (GIS) were investigated and by using the base maps and GIS, layers of information were prepared. After collecting, preparing and New layers of information to the GIS environment and integrated layers maximum and minimum special sedimentation were 10.41 and 0.99 ton per hectare per year, special rate sedimentation of total basin 78.72 tons per hectare per year and total sedimentation 50549 tons per year respectively, which is a considerable number and many of the most important reasons is a sensitive constructive regional erosion, soil type area, large basin slope, lack of suitable land using and …. So that the region with high erosion are adjusted based on sensitive constructive and high slope.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Erosion Risk Zoning
  • Special Sedimentation
  • Geographic Information System
  • Sensitive Constructive to Erosion
  • Kan Basin