تحلیل عاملی موانع توسعه گردشگری روستایی در بخش سلطانیه استان زنجان

نویسنده

دانشگاه زنجان

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی موانع توسعه گردشگری روستایی در بخش سلطانیه استان زنجان بود. این تحقیق از نظر ماهیت، از نوع پژوهش‌های تلفیقی کمی-کیفی، از نظر میزان کنترل متغیرها از نوع غیر آزمایشی و از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی محسوب می‌شود. جامعه آماری این تحقیق را سه گروه مردم محلی، کارکنان ادارات دولتی و گردشگران تشکیل دادند. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه بود که توسط محقق طراحی شد. روایی ظاهری و محتوایی ابزار تحقیق با استفاده از نظرات کارشناسان صاحب نظر توسعه روستایی در استان و پس از انجام اصلاحات لازم به دست آمد. برای تعیین پایایی ابزار تحقیق پایلوت تست انجام گردید و جهت تعیین پایایی ابزار تحقیق از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. داده‌های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار Excel و SPSS نسخه 16 پردازش و تحلیل گردید. نتایج نشان داد منطقه دارای قابلیت بالایی در زمینه توسعه گردشگری روستایی در ابعاد تاریخی، طبیعی و فرهنگی در راستای توسعه پایدار می‌باشد. نتایج تحلیل عاملی موانع توسعه گردشگری روستایی در منطقه نشان داد این موانع به ترتیب اهمیت شامل ضعف مدیریت و برنامه ریزی، کمبود تسهیلات رفاهی و بهداشتی، موانع فرهنگی و آموزشی و سرمایه گذاری ناکافی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factor Analysis of Rural Tourism’s Development Barriers in Soltanieh, Zanjan Province

نویسنده [English]

  • Jafar Yaghubi
چکیده [English]

The purpose of the study was assessing rural tourism’s development barriers in Soltanieh, Zanjan province. A descriptive–correlation survey approach was used in this study. The study population consisted of local people, government experts and tourists. Data was collected by eight section closed questionnaire. Reliability and validity of questionnaire were determined by investigating the attitudes of rural development specialists in Zanjan University. Descriptive and inferential statistics were used to analyze the data using Excel and SPSS Win16.
Results showed that the region has a high capacity for rural tourism development in historical attractions, natural and cultural area of sustainable development. Based on factor analysis, four most highly ranked items on barriers to rural tourism development in the region were extracted as: weak management and planning, lack of welfare and health facilities, educational and cultural barriers and inadequate investment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Rural tourism
  • rural development
  • Soltanieh