اولویت‌سنجی تعیین راهبردهای توسعه فضاهای عمومی شهر عسلویه با استفاده از مدل فرآیند تحلیل شبکه (ANP)

نویسندگان

1 گروه جغرافیای دانشگاه زابل

2 گروه جغرافیای دانشگاه گلستان

چکیده

فضاهای عمومی، نقش محوری در برنامه‌ریزی و توسعه شهرها دارند و از اجزای اصلی یک محیط شهری سالم و با نشاط به حساب می‌آیند. توسعه کیفی و کمی فضاهای عمومی شهرها، هنگامی روند مطلوب اجرایی و قابل تحققی پیدا خواهد نمود، که اولویت‌سنجی مسائل موجود در شهرها، مبتنی بر نظریات نوین مشارکت مردمی (دیدگاه استفاده کنندگان) و استفاده از روش‌های علمی مناسب و کارآمد باشد. از آنجا که نظرات و آراء مختلفی در سطح شهر پیرامون مسائل و اولویت‌های شهری وجود دارد و اتخاذ تصمیمات می‌بایست همگرا و در راستای پوشش همه جانبه اولویت‌ها باشد، بنابراین هدف مقاله حاضر، اولویت‌سنجی و تعیین راهبردهای توسعه فضاهای عمومی شهر عسلویه با استفاده از مدل «فرآیند تحلیل شبکه» (ANP) می‌باشد. در این پژوهش روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر مطالعات اسنادی- کتابخانه‌ای، بررسی‌های میدانی، مراجعه مستقیم به سازمان‌های مربوطه و استفاده از ابزار پرسش نامه بوده که محدوده مورد مطالعه شامل فضای عمومی؛ پارک، خیابان و بازار و هفت فضای شهری مورد بررسی است. ابتداء مهمترین مسائل مرتبط با فضاهای عمومی شهر با استفاده از منابع، مصاحبه و پرسشنامه استخراج گردید، سپس با توجه به ویژگی‌های ANP و ویژگی مسائل شهر عسلویه، داده‌ها و اطلاعات اولیه طبقه‌بندی و به تبع آن مدل مفهومی ANP تهیه گردید. مدل ANP مبتنی بر فضاهای عمومی شهر عسلویه شامل 4 خوشه (معیار/گروه) و 14 گزینه (نود/زیر گروه) با استفاده از نرم‌افزار Super Decisions تولید شد و نتایج بررسی‌های میدانی در نرم‌افزار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. خروجی‌های مدل به شیوه‌های مختلف متنی و نمودارهای متنوع و قابل تأمل برای تمام معیارها و گزینه‌ها قابل ارائه است، از این رو، به سبب حجم گسترده عملیات، تنها برخی از خروجی‌ها برای نمونه در مقاله آورده شدند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد، بیشترین و بالاترین اولویت‌ها مربوط به تعاملات اجتماعی (0.644 نرمال شده خوشه فضای مطلوب شهری)، دسترسی اجتماعی (0.625 نرمال شده خوشه قابلیت دسترسی به فضاهای عمومی) و سازگاری (0.415 نرمال شده خوشه کاربرد بهینه فضاهای عمومی)، با تأکید بر توسعه فضای عمومی بازار شهر (بخش مرکزی) و بخش ساحلی شهر- پارک نگین جهت تعیین راهبردهای توسعه فضاهای عمومی شهر عسلویه تعیین گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey to Determine the Priority of Public Spaces, City Development Strategies of Assalouyeh Using Analytic Network Process (ANP)

نویسندگان [English]

  • Farzali Salari Sardari 1
  • Khodarahm Bazi 2
  • Akbar Kiani 1
چکیده [English]

Public spaces, a central role in planning and urban development is major components of an urban environment is healthy and lively. Qualitative and quantitative development of urban public spaces, when appropriate administrative process will be realized, the priority issues in the survey cities, based on modern theories of popular participation (user's perspective) and using the scientific method is convenient and efficient. Because the various comments and opinions on city issues and urban priorities there, and decisions must converge in order to cover the broad priorities, the aim of this paper therefore, develop strategies and set priorities survey public spaces city Assalouyeh »Analytic Network Process» (ANP) model.
Research in this study - descriptive and analytical studies based on documents - library, field surveys, go directly to the respective organizations and using that tool was a questionnaire study area, including public space parks, streets and markets and seven urban spaces is investigated. Beginning the most important issues related to public spaces using city resources, interviews and questionnaires were extracted, then according to the characteristics of ANP, and features the city Assalouyeh issues, data and basic information classification and therefore the conceptual model of ANP was prepared. ANP-based model of public spaces, including four clusters Assalouyeh City (Criterion / group) and 14 options (node / sub-category) using Super Decisions software was produced.
Results in the field of software were analyzed. Model outputs to the various ways a variety of text and diagrams, and consideration for all criteria and options are available, hence, due to the sheer volume of operations, the only outlet for some of the examples were given in the article. The results show that the greatest and highest priorities related to social interactions (0.644 normalized optimal space urban clusters), social access (0.625 spikes normalized to the accessibility of public spaces) and consistency (.415 clusters normalized optimal use of public spaces), with an emphasis on market development of public space the city (Central Division) and the coastal city parks department setting to determine public spaces city development strategies were determined Assalouyeh.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public Space City
  • Network Analysis Process (ANP)
  • Priority Survey
  • Assalouyeh