تاثیر نوزمین ساخت در مورفولوژی شبکه زهکشی حوضه آبخیز نچی

نویسندگان

1 دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران

2 دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

چکیده

شاخص‌های ژئومورفیکی از ابزارهای مفید در ارزیابی و شناسایی آثار فعالیت‌های زمین‌ساختی نسبتا سریع و یا حتی کند به‌شمار می‌آیند. از آنجا که مورفولوژی و رفتار شبکه‌های زهکشی به تغییرات حاصل از فعالیت-های زمین‌ساختی بسیار حساس می‌باشد؛ به ‌نظر می‌رسد وجود شواهدی مانند عبور از خط گسلی و تغییرات عرض بستر رودخانه متاثر ازحرکات نئوتکتونیکی فعال در حوضه نچی(قزلچه‌سو) باشد. از این‌رو برای شناخت نحوه عملکرد و میزان اثرگذاری فعالیت‌های نو‌زمین‌ساختی در مورفولوژی و رفتار این رودخانه با اتکا به یافته‌های میدانی از شاخص‌های مورفومتریک مانندP ,AF ,Br ,Vf ,S ,Hi ,SL و Smf به‌عنوان تکنیک‌های مدلی و مفهومی استفاده شده‌است. عکس‌های‌هوایی، تصاویر ماهواره‌ای، نقشه‌های توپوگرافی و زمین‌شناسی سایر ابزارهایفیزیکی این تحقیق را تشکیل داده اند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها در قالب شاخص ها ی ژئومورفیکی و با استفاده از ابزار های مذکور نشان می‌دهد که منطقه مورد مطالعه به‌شدت از فعالیت‌های نئوتکتونیک تاثیر پذیرفته است. با این تفاوت که میزان تاثیرگذاری این حرکات در تمامی زیر حوضه‌ها یکسان نبوده به ‌طوری که در قسمت‌های شمالی(زیرحوضه انجیران) تاثیر این فعالیت ها بیشتر است. بدیهی است، ارزیابی واکنش رودخانه به‌منظور دست‌یابی به روشی برای تعیین میزان پایداری آبراهه می‌تواند اطلاعات پایه را برای مطالعات آمایش‌سرزمین فراهم کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Neotectonic in Morphology of Drainage Network in Nachi Basin

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Yamani 1
  • Heiva Elmizadeh 2
چکیده [English]

Geomorphic indexes are useful tools in identification of evaluation in trace of tectonic activity (Relatively rapid or even slow). Since the drainage network morphology and behavior changes resulting from tectonic activity are very sensitive It seems to be evidence such as crossing the fault line and changes river bed affected by the neotectonic activities in basin. Thus, for understanding and recognition the way and the amount of performance of effectiveness neotectonic activities in morphology and behavior of Qezelchesou River, Relying on field findings, have been used from morphometric parameters such as P, AF, Br, Vf, S, Hi, SL and Smf as conceptual and model techniques.
The purpose of this study is understanding of evidence and evaluation neotectonic activities. For achieving this purpose, aerial photos, satellite images, topographic and geological maps as research tools have been used.
The results of geomorphic indices show that Study area entirely influenced by neotectonic activities, but amount of influence is not the same in all Sub watershed, As in the northern part (anjiran) is higher. Obviously Assessment river reaction to gain access to a method for finding out the amount of channel stability can be provide based Information for studies land use planning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • drainage network
  • Neotectonic
  • geomorphic indexes
  • Morph tectonic
  • Nachi Basin