ارزیابی رطوبت خاک در استان اصفهان توسط سنجنده AMSR-E

نویسنده

پژوهشکده سازمان هواشناسی کشور

چکیده

رطوبت خاک، فراسنجی تعیین کننده در بسیاری از فرآیندهای پیچیده زیست محیطی بوده و نقش مهمّی در وقوع خشکسالی کشاورزی دارد. فنونی مبتنی بر سنجش از دور در مقایسه با اندازه‌گیری‌های نقطه‌ای، به دلیل دقت مکانی و زمانی بهتر و استفاده عملیاتی آسان، دارای برتری هستند. از اینرو در این پژوهش داده‌های رطوبت خاک سطحی حاصل از سنجنده AMSR-E ماهواره Aqua ارزیابی شده و همبستگی این داده‌ها با داده‌های ایستگاهی بارندگی در دو ایستگاه همدید منتخب در استان اصفهان (اصفهان و نطنز)، در دوره آماری 2007-2003 در مقیاس 8 روزه و ماهانه بررسی شده است. نتایج نشانگر وجود همبستگی معنی‌دار میان رطوبت خاک سطحی ماهواره‌ای و ایستگاهی در سطوح اطمینان 90% و 95% هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating Soil Moisture in Esfahan Province by AMSR-E

نویسنده [English]

  • Mohammad Bagher Behyar
چکیده [English]

Soil moisture is a determinant factor in most of complex environmental processes and has an important role in agricultural drought occurrence. Methods based on remote sensing are preferred to point measurements due to their better spatial and temporal precision. Hence, in this research AMSR-E surface soil moisture data of Aqua satellite have been evaluated and their correlation to five years (2003-2007) precipitation data of two selected synoptic stations in Esfahan province (Esfahan, Natanz) has been studied in 8-day and monthly temporal resolutions.
Results indicate of significant correlation between AMSR-E surface soil moisture data and in-situ precipitation data in 90% and 95% confidence levels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • AMSR-E
  • Keywords: Esfahan province
  • Surface Soil Moisture
  • AMSR
  • e