جغرافیا و هویت مکان در عصر جهانی شدن

نویسنده

گروه پژوهش های جغرافیایی، دانشگاه تبریز

چکیده

هدف مقاله ی حاضر، تشریح مفهوم نئولیبرالیسم و جهانی شدن می باشد. همچنین تأثیرات این مفاهیم بر فضا، هویت جغرافیایی و نیز با تأکید بر تأثیرات جهانی شدن بر علم جغرافیا مورد توجه قرار گرفته است. روش پژوهش مقاله «توصیفی- تحلیلی» است.
با مطالعه در زمینه ی مفاهیم نئولیبرالیسم و جهانی شدن و تأثیرات این مفاهیم بر جغرافیا می توان به این نتیجه رسید که نئولیبرالیسم و جهانی شدن تأثیرات ژرفی بر جغرافیا گذاشته که از آن جمله می توان به افزایش تحلیل های فضایی در جغرافیا بویژه تحلیل نابرابری های فضایی، منطقه گرایی توأم با تقویت هویت خواهی های قومی، فرو ریختن مرزهای رشته‌های علمی جغرافیا، کاهش نفوذ و اقتدار مؤسسات اجتماعی، کم رنگ شدن سنت های سیاسی غرب در مطالعات جغرافیایی، بازگشت بنیادگرایی مذهبی و جزو آن اشاره کرد. درباره ی تأثیرپذیری علم جغرافیا از تحولات و دگرگونی های ناشی از عصر اطلاعات و دیجیتال، مطالعاتی که توسط جغرافی دانان در این عرصه انجام شده است، نشان می دهد که جغرافیا نه تنها خود را با این تحولات تطبیق داده است که حتی به روشنی در برابر دید و نگرش ساده و سطحی بینانه برخی از اندیشمندان در برابر پدیده ی جهانی شدن، به طور جد ایستاده است و به نسبت حوزه ی نگرش علمی خود، بصیرت هایی را برای سایر علوم نیز فراهم آورده است و نوعی دعوت به نگریستن دوباره در مواجه مسایل کرده است. جغرافی دانانی که با تحقیقات و تفکرات و تأملات خود در باب مسایل این عصر، توانستند جغرافیا را مجدداً از حاشیه وارد صحنه گردانند و گستره ای قابل احترام و معقول از آن ساختند. بنابراین، جغرافیا روز به روز بر اهمیت خود به علت افزایش پژوهش در زمینه ی تحلیل های مکانی بر ابعاد خود می افزاید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Geography and Place Identity in the Age of Globalization

نویسنده [English]

  • Abolfazl Ghanbari
چکیده [English]

The purpose of this paper is to describe the concept of neoliberalism, globalization. Also, the effects of these concepts on space and geographical identity and also by focusing on globalization effects on geography science have been addressed. Finally by criticizing the present way that expands neoliberalism ideology is sought to be able to maintain human being dignity in of economic, social and cultural developments of countries and prevails social, spatial and geographical justice as a dominant ideology in the world.
The research methodology is descriptive-analytic. By studying the field of neoliberalism and globalization area, we can come to this conclusion that neoliberalism and globalization has deep and significant effects on geography that can be pointed out such as: increasing spatial analysis in geography, especially analyzing spatial inequality, regionalism in combination to reinforcing ethnical identity seeking, destroying penetration and power of social institutes, decreasing west political tradition in studying geography, return of religious radicalism and etc. The influence of geography on the evolution and transformation of the digital information age, the studies in this field has been done by geographers, shows that geography is not only adapted to the evolution, that even to see clearly and simply realistic view of some scholars, the phenomenon of globalization, the new stand and attitudes towards scientific field, also provides insight as to other sciences and an invitation to look again at the issues that face. Geographers with researches their thoughts and reflections on issues of the age, geography could turn back the edge of the scene and it made a respectable and reasonable range. So geography maximizes increasingly its own importance due to augmentation of researches in the field of spatial analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Neoliberalism
  • globalization
  • Geography and Place Identity