نگرشی بر جرم خیزی و زمینه های ارتکاب به جرم در محلات حاشیه نشین

نویسندگان

1 دانشگاه گلستان، مدرس دانشگاه پیام نور واحد هادی شهر

2 دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

چکیده

مقاله حاضر با توجه به اهمیت موضوع و با هدف بررسی اینکه چه عوامل منجر به جرم خیزی و ایجاد زمینه-های ارتکاب به جرم در محله شادقلی‌خان به عنوان یکی از مهمترین محلات حاشیه‌نشین شهر قم می‌شود، به بررسی وضعیت جرم خیزی و زمینه‌های ارتکاب بدان در این محله، به عنوان محدوده مورد مطالعه، می‌پردزاد. روش تحقیق در پژوهش حاضر بر دو محور مطالعات میدانی(مصاحبه و مشاهدات میدانی) و کتابخانه‌ای استوار بوده است. در این رابطه، طی مدت10ماه، تعداد380 نفر(حجم جامعه آماری) از مجرمین دستگیر شده در پاسگاه شیخ‌آباد، در زمینه موضوع تحقیق مورد پرسش و مصاحبه قرار گرفتند. در این زمینه، جهت سنجش اعتبار پرسش نامه، با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، اعتبار آن برآورد گردید(9054/0=a) که در سطح آلفای 01/0 معنادار می‌باشد. همچنین جهت تحلیل پرسش‌نامه از نرم‌افزار SPSSوآزمون‌های چون تحلیل واریانس تک‌راهه (ANOVA) ،آزمون توکی، آزمون کای اسکوئر (Chi-Square)، ضرایب همبستگی فی و ضریب کرامر استفاده شد. براین اساس، نتیجه تحقیق حاضر نشان می‌دهد که به‌علت مسائلی نظیر وجود مشکلات خانوادگی ، دوستان ناباب، قدرت نمایی، بیکاری و روزمرگی، کمبود مهر و عاطفه خانوادگی و ... که بسیاری از آنها ریشه در مسائل فرهنگی- اقتصادی خانوار دارد، زمینه‌های ارتکاب و گرایش به جرائمی چون سرقت، درگیری و نزاع دسته جمعی، توزیع و پخش مواد مخدر، کلاهبرداری رفتارهای ضد عفت و اخلاق عمومی و ... در محله بالاست که در این تحقیق، رابطه موارد مذکور در محدوده مورد مطالعه شهر قم به اثبات رسیده است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Attitude on Crime Rise and Criminality in the Slum

نویسندگان [English]

  • Masumeh Mahdian Bahnamiri 1
  • Hossein Hataminejad 2
  • Ali Mahdi 2
  • Hossein Hataminejad 2
  • Ali Mahdi 2
چکیده [English]

According to high important of the issue and the goal of what factors led to crime rise and criminal in Shadgholikhan district, the article reviews the crime rise and criminal in this slum, in Qom. The research methodology is (interviews and field observations) and library. 380 criminals were arrested in Sheikhabad post (population size) and were asked and interviewed during 10 months. To assess the validity of the questionnaire it used Cronbach's alpha coefficient (a=0/9054). 0/01 is significant in alpha level. It used SPSS software, variance analyzing tests (ANOVA), Tukey, Chi-square test, correlation coefficients and Cramer coefficient.
Thus, the result shows that crimes such as theft, conflicts and gang warfare, drug distribution, fraud, acts against public decency and morality are happened duo to issues such as family problems, unsuitable friends, saber-rattling, unemployment and boredom, lack of family love and emotions and etc. that most of them have originated in cultural - economic issues. In this study, mentioned relationship has been proven in the studying area, Qom city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • crime
  • Crime Rise
  • Slum
  • Shadgholikhan District
  • City of Qom