بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر گسترش آپارتمان نشینی در شهر خرم آباد با استفاده از تکنیک های AHP و TOPSIS

نویسندگان

1 گروه جغرافیا دانشگاه یزد

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

3 دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

در سالهای اخیر توسعه عمودی شهرهای کشور؛ بدلیل تراکم زیاد در شهرها، بالا رفتن قیمت زمین، کاهش بعد خانوار و سرانجام تأمین مسکن ارزان مورد توجه قرار گرفته است. ساختار طبیعی شهر خرم آباد، تحولات اقتصادی آن به همراه رشد طبیعی جمعیت و دگرگونی خانواده از حالت گسترده به هسته ایی باعث افزایش نیاز به مسکن و سرانجام توجه به توسعه عمودی گردید. رویکرد حاکم بر این نوشتار تحلیلی- کمی است، و در 3 مرحله مطالعات کتابخانه ای، پژوهش های میدانی، و در نهایت تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از مدلهای AHP و TOPSIS تدوین گردیده است. نتایج حاصل از بکارگیری تکنیک AHP حاکی از آن است که عوامل محیطی بیشترین تاثیر را در گسترش عمودی سازی در خرم آباد داشته و عوامل دیگر همچون اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در رده های دیگر قرار دارند. همچنین از طرف دیگر، یافته های حاصل از رتبه بندی مؤلفه های مربوط به عوامل چهار گانه مؤثر بر آپارتمان نشینی با استفاده از تکنیک TOPSIS دلالت بر آن دارد که عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و محیطی به ترتیب اهمیت در روند این پدیده تأثیر گذار بوده اند.
در جمع بندی نهایی با استفاده از مدلهای دوگانه می توان به این نتیجه دست یافت عوامل طبیعی و اجتماعی- اقتصادی به صورت موازی و تلفیقی بر گسترش آپارتمان نشینی در شهر خرم آباد مؤثر بوده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation and Analysis of the Effective Factors on the Spread of Apartment in Khoramabad with Use of AHP& TOPSIS Technics

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Saraei 1
  • Maryam Beyranvand zade 2
  • Ebrahim Rostam Goorani 3
چکیده [English]

At recent year improvement towns of country are considered for reason much accumulation, increase price of field, decrease dimension family and security cheap dwelling, natural structure Khorramabad, economical changes accompanied by natural improvement population and change family from spread to nuclear increased necessity to dwelling and finally consider to vertical improvement. The method this writing is analyzing and quantitative in the three stages of library studies, field research, and finally data analysis by using AHP and TOPSIS models have been developed.
Result show that at between effective factors at construction apartment units at Khorram abad, environmental factor is the most effective. Khoramabad has different topography and at town we see low and ups and geographical factors. Important limitations of physical improvement at this town are rocks height present hills. At east bound of this town and at Shariati street existence height cliff and these has sharp grade. At east south rock topography Ghaziabad are seen. Northern Khoramabad has limitation at Khorram abad –Aleshtar at this area agricultural fields of villages are outspread at west area existence agricultural field and encounter with heights. At inside town and at west area, heights are most important limitation at physical improvement and at this area, residents spread on hills and heights. At west southern cemetery is other physical improvement limitation and gardens are spread.
In the final classification using hybrid models can be achieved this result, natural and social factors - the economy and the parallel combination of the spread of urbanization have been effective in Khoramabad.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Apartment
  • AHP
  • TOPSIS
  • Khorramabad