پهنه بندی احتمال شرطی حالات بارش به شرط حالات دمایی در ایران زمین

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 دانشگاه زنجان

چکیده

وجود واقعیت ها و رویدادهای تصادفی اقلیمی زمینۀ کاربرد « دانشِ احتمال» را در اقلیم شناسی مهیا کرده است. به طوری که بسیاری از واقعیت های اقلیمی با به کارگیری ابزارها و تکنیک های احتمالاتی قابلیت توجیه و تفسیر بهتری دارد. کاربرد نظریه احتمال در اقلیم شناسی رفتار بسیاری از پدیده های اقلیمی به ظاهر غیر قطعی را به شکل قانون مند ارائه و به تصمیم گیری مدیران و آینده نگری برنامه ریزان کمک می‌کند. یکی از رویکردها و ضرورت های مطالعات اقلیم شناسی، مطالعۀ احتمال رخداد چند رویداد درارتباط با یکدیگر است. شانس وقوع یک رویداد به شرط وقوع رویدادی دیگر را «احتمال شرطی» گویند.
در تحقیق حاضر، احتمال وقوع شرایط بارشی مختلف در سرزمین ایران، براساس شرایط دمایی متفاوت؛ یعنی: احتمال شرطی حالات بارش به شرط وقوع حالات دما بررسی شده است. در این راستا از دیده بانی های روزانۀ دما و بارش پایگاه داده ای اسفزاری بهره گرفته شد. نتایج تحقیق به وسیلۀ تحلیل خوشه ای و با استفاده از روش فاصله اقلیدوسی و روش ادغام وارد به صورت نقشه های طبقه بندی احتمالاتی ارائه و تحلیل شد.
براساس این مطالعه، سه پهنۀ اصلی شمالی، مرکزی و جنوبی در کشور تشخیص داده شد. همچنین هفت زیرگروه براساس برخی ویژگی های احتمال شرطی بارش به شرط حالات دمایی برای سه پهنه حاصل شد. هریک از پهنه ها و زیر گروه های مربوط منعکس کنندۀ شرایط اقلیمی و سازوکارهای مؤثر برآن است. از این رو می توان روش به کار رفته دراین تحقیق را رویه ای مناسب برای تحلیل های اقلیمی دانست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Classification of Conditional Probability of Precipitation Providing to Temperature Conditions in Iran

نویسندگان [English]

  • Hossein Asakereh
  • Fatemeh Tarkarani 1
  • Saeedeh Ashrafi 2
چکیده [English]

The stochastic outcomes and phenomenon of climate are the reason to use probability sciences in climatology. Interactions of most of climatic phenomenon as well as justify them are very acceptable based on probability technique. Accordingly it is useful in environmental management and planning.
A conditional probability is the probability of an event given that another event has occurred e.g. let A and B be two events the probability of B given that A has occurred is Conditional Probability of A providing to B has occurred.
In this paper conditional probability of precipitation providing to temperature in Iran has been studied. Accordingly the daily precipitation and precipitation of Esfezary data base are used. At last based on Euclidean Distance and Ward methods, the cluster analyses have been applied. The accomplishment result shows three class of conditional probability North, Central and southern. Due to characters of conditional probability every class has been divided in to subclasses. Every classes and subclasses shows the mechanism domain on.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conditional Probability
  • Cluster Analyses
  • Classification
  • Precipitation and Temperature Conditions