بررسی و تحلیل میزان رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری و شورای شهر

نویسندگان

1 دانشگاه گلستان

2 دانشگاه اصفهان

چکیده

مقاله حاضر با هدف تحلیل و بررسی میزان رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری و شورای شهر در مدیریت شهری و بر اساس یافته های حاصل از یک بررسی میدانی در شهر کاشان تهیه شده است که میزان رضایت شهروندان از این سازمانها را در سه بعد مدیریت شهری، یعنی بعد اقتصادی، کالبدی – زیست محیطی و فرهنگی – اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. روش تحقیق و متدولوزی به کار رفته در این تحقیق پیمایشی بوده و مطالعه میدانی آن با استفاده از ابزارهای تحقیق ( مصاحبه و پرسشنامه ) صورت گرفته است. همچنین، جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق ساکنان شهر کاشان می باشند که به طور تصادفی تعداد 260 نمونه انتخاب شده و برای گردآوری اطلاعات، پرسشنامه بین آنها توضیع شده است. داده های گردآوری شده، از طریق نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج یافته ها حاکی از آن است که میزان رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری و شورای شهر در سطح متوسط به بالا قرار دارد. نتایج به دست آمده از آزمون کای اسکوئر نشان دهنده رضایتمندی بالای شهروندان از عملکرد شهرداری در ابعاد فرهنگی و کالبدی و همچنین رضایتمندی متوسط در بعد اقتصادی می باشد. همچنین برای بررسی تفاوت در میزان رضایتمندی شهروندان منطقه یک و دو از عملکرد سازمانهای مزبور از آزمون یومان ویتنی استفاده شده است که بجز در چند مورد تفاوت معناداری بین رضایتمندی این دو منطقه وجود ندارد. از آزمون رگرسیون نیز جهت بررسی رابطه بین وضعیت اجتماعی – اقتصادی شهروندان (متغییر مستقل) و میزان رضایتمندی از عملکرد شهرداری و شورای شهر (متغییر وابسته) استفاده شده است که نتایج نشان دهنده وجود تفاوت بین میزان تحصیلات و سطح رضایتمندی و همچنین وجود رابطه بین سن و درآمد و رضایتمندی از عملکرد سازمانهای مزبور می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation and Analysis of the Satisfaction Rate of the Citizens of the City Council of the Municipality and the Yield

نویسندگان [English]

  • Shahram Mahdavi 1
  • Ali Akbar Najafi Kaani 1
  • Ali Akbar Najafi Kaani 1
  • Samaneh Mosayebi 2
چکیده [English]

The present article aims at analyzing and evaluation of citizens ' satisfaction of the performance of urban management is a municipality and city in the Council on the basis of the findings of a field study in Kashan is prepared of organizations citizens satisfaction in three dimensions of urban management, i.e. economic, physical dimension – social and cultural environment – the analysis of the case.
The study according to the purpose of the type of applications that use the research methods of analytical and descriptive-type which is fitted to the data collection required for the field survey has been used. The data collection tool lift in this study field interview and questionnaire can be made that the validity of the formal type and its reliability using cronbach's alpha is achieved in 85% of the research of the Humanities is this a satisfying amount of regard. The community was in this study is the inhabitants of the city of Kashan, the sample size formula and its relationship with Cochran have selected n-260. Data were analyzed using SPSS software using the forklift is carried out when the results of tests, test results showed a high satisfaction of the citizens of the municipality in the cultural and physical performance, and also in the middle of the economic satisfaction of.
Also, in order to study the differences in the level of citizens ' satisfaction region one and two of these organizations yield yeoman Whitney test has been used except in a couple of significant differences between the two regions, there is no satisfaction. Regression tests for evaluation of the relationship between socio-economic performance of the satisfaction of citizens and municipality and City Council have been used which results indicates the differences between the educational level and the level of satisfaction, as well as the existence of the relationship between age and income variables and these organizations yield satisfaction may be fitted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Satisfaction
  • Kashan
  • Performance of the Mayor and the City Council
  • urban management