تحلیلی بر ارزیابی جامعه روستایی از عملکرد نهاد دهیاری با استفاده از رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری

نویسندگان

دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه‌ریزی، دانشگاه اصفهان

چکیده

تحقیق حاضر به تحلیلِ ارزیابی جامعه روستایی از عملکرد دهیاری‌ها در بخش مرکزی شهرستان روانسر با استفاده از رویکرد آماری مدل‌سازی معادلات ساختاری می‌پردازد. بر اساس اهداف و وظایف مطرح در قانون دهیاریها، پرسشنامه‌ای تدوین و با مصاحبه با افراد نمونه دادههای مورد نیاز جمعآوری گردید. با پردازش اولیه محتوای پرسشنامه و دسته‌بندی موضوعی آن، متغیرهای مشاهده‌شده برای چهار مؤلفه ارزیابی عملکرد اقتصادی، عملکرد اجتماعی- فرهنگی، عملکرد خدماتی و عملکرد مدیریتی دهیاری‌ها بدست آمد. توصیف اولیه متغیرها بیانگر پایین‌تر بودن میانگین تمامی آنها از حد متوسط و ضعف عملکرد دهیاری‌ها از دیدگاه جامعه روستایی بود. چهار مدل تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول برای اندازه‌گیری چهار زیرمقیاس ارزیابی عملکرد تدوین و اعتبارسنجی شد. نهایتاً چگونگی نقش و تأثیر متغیرهای مشاهده‌شده و مؤلفه‌های چهارگانه حاصل از آنها بر ارزیابی عملکرد دهیاری‌ها، به‌عنوان متغیر وابسته پنهان اصلی، و روابط بین آنها به‌کمک یک مدل ساختاری تحلیل عاملی تأییدی پنج عاملی مرتبه دوم مورد تحلیل قرار گرفت. با توجه به اثرات کلی و ضرایب مسیر نهایی، نتایج حاکی از آنست که با حذف اثرات خطاهای اندازه‌گیری در رویکرد معادلات ساختاری، ارزیابی جامعه روستایی از عملکرد دهیاری‌ها به‌ترتیب متأثر از مؤلفه‌های عملکرد خدماتی، مدیریتی، اجتماعی- فرهنگی و اقتصادی است که تا اندازه‌ای با نتایج حاصل از توصیف متغیرهای مشاهده‌شده خام متفاوت است. اعتبارسنجی درونی زیرمقیاس‌های چهارگانه و مقایسه آنها با نتایج نهایی بیانگر آنست که تأثیرات غیرمستقیم و نهایی متغیرهای مشاهده‌شده بر ارزیابی عملکرد دهیاری‌ها بیش از میزان اعتبار مدل‌های اندازه‌گیری ناشی از ماهیت آنها و نقشی است که در عملکرد دهیاری‌ها دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Rural Community Evaluation of Village Administrations' performance Using Structural Equation Modeling

نویسندگان [English]

  • Abbas Amini
  • Davood Jamini
چکیده [English]

The present study attempts to analyze the evaluation of the central district of Ravansar township rural community from the performance of village administrations (Dehyari) by using of structural equation modeling (SEM). In order to collect needed data, a questionnaire was designed and completed via interviewing the sample population. The observed variables for economical, socio-cultural, services and managerial components of the performance evaluation were obtained by thematic categorization and processing of the questionnaire contents. Primary description of variables showed the lower average of all of the variables from the mid-point of the scale (3), which indicates the weakness of the village administrations from the rural communities’ point of view. Four sub-scales were then prepared and validated for the components of the performance evaluation by using the first order confirmatory factor analysis (CFA) measurement models in Amos Graphics. The impacts of the observed variables and respective sub-scales on the evaluation of village administrations, as the main latent dependent variable, was consequently analyzed by using and validating of a second order CFA structural model. By eliminating the measurements errors in SEM approach, the results of total effects of path coefficients revealed the impressibility precedence of rural communities’ evaluation from the services, managerial, socio-cultural and economical sub-scales respectively.
This result is something different from the raw data description. Internal validity of sub-scales compared with the final results indicates that indirect effects of observed variables on the latent variable are more due to their role and nature than the validity of measurement models.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural Management
  • Village Administration (Dehyari)
  • Performance Evaluation
  • Structural Equation Modeling (SEM)