بررسی نو زمین‌ساختی منطقه‌ی کاکلی- راز واقع در خراسان شمالی با استفاده از شاخص‌های مورفومتری

نویسندگان

1 دانشکده علوم دانشگاه گلستان،

2 دانشکده‌ی علوم دانشگاه گلستان

چکیده

منطقه‌ی مورد مطالعه در کپه‌داغ مرکزی، شمال بجنورد و شیروان، بین روستاهای کاکلی- راز قرار دارد. هدف از این پژوهش تفکیک مناطق فعال از مناطق با فعالیت کمتر می‌باشد. در این پژوهش برای ارزیابی میزان فعالیت تکتونیکی شاخص‌های طول- شیب رودخانه(SL) ، نسبت عرض کف دره به ارتفاع دره(Vf) ، فاکتور عدم تقارن توپوگرافی (T)و انتگرال هیپسومتریک (Hi) محاسبه گردید. گسل‌ها و شکستگی‌های منطقه با استفاده از باندVNIR تصویر ASTER استخراج گردید و شاخص-های مورفومتریک با استفاده از GIS و Global mapper محاسبه شد. بیشترین مقدار شاخص SL مربوط به پهنه‌های شمالی می‌باشد، افزایش شاخص SL در پهنه‌های شمالی مربوط به گسل‌ها و شکستگی‌هایی است که مسیر آبراهه‌ی اصلی را قطع می-کند، محاسبه‌ی شاخص Vf نشان می‌دهد که بیشترین نرخ بالاآمدگی مربوط به پهنه‌های‌ شمالی می‌باشد، وجود دره‌های V شکل در آن منطقه نیز گویای این مطلب می‌باشد. محاسبه‌ی شاخص T در این پژوهش نشان می‌دهد که رودخانه‌های موازی با روند چین‌ها کج‌شدگی به سمت جنوب را نشان می‌دهند. بیشترین مقدار شاخص انتگرال هیپسومتریک مربوط به حوضه‌ی شمالی (شیرین‌رود) می‌باشد. نتایج این پژوهش نشان‌ می‌دهد که بیشترین مقدار فعالیت تکتونیکی مربوط به قسمت شمالی منطقه‌ی مورد مطالعه می‌باشد، و قسمت شمالی کپه‌داغ مرکزی فعال‌تر از قسمت جنوبی آن می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Neotectonic Investigation of Kakli- Raz Area Located at Northern Khorasan Using Morphometric Indices

نویسندگان [English]

  • Maryam Ezati 1
  • Maryam Agh-Atabai 2
  • Maryam Agh-Atabai 2
چکیده [English]

Study area is located in the central kopehdagh north of Bojnurd and Shirvan cities, between Kakli and Raz villages. Aim of this research is separating high activity area from low activity.
In this study, In order to evaluate rate of tectonic activity, stream length-gradient index (SL), ratio of valley floor width to valley height (Vf), transverse topographic system (T), hypsometric integral (Hi) were calculated. Faults and fractures of the study area are extracted from VNIR band of Aster image, Morphometric indices computed using GIS and Global mapper. The highest value of stream length-gradient index (SL) is related to the north domains. Increasing of SL index at the north domains is associated with faults and fractures that cut the steam. Ratio of valley floor width to valley height (Vf) shows that the highest uplift is related the north domains and existing V shape Valleys at this area confirm this matter. Calculating T index at this research shows that stream's that are parallel to the folds tilted to the South. Highest value of hypsometric integral index is associated with north basin (Shirin rood).
Result of this research show that highest amount of tectonic activity is about the North side of study area, and North side of central kopehdagh is more active than South side.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Neotectonic
  • Central Kopehdagh
  • Morphometric Index
  • tectonic activity
  • Drainage Basin