مقایسه دقت پیش بینی مدل های باکس- جنکینز در مدل سازی بارندگی فصلی(مطالعه موردی: ایستگاه‌های منتخب استان خوزستان)

نویسندگان

دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

بنابر اهمیت روز افزون تامین آب در کشور، مدیریت منابع آب از اهمیت والایی برخوردار است. پیش‌ بینی بارندگی به عنوان یکی از مهمترین پارامترهای اقلیمی از اهمیت و یژه‌ای در استفاده از منابع برخوردار است. برای پیش بینی بارش می‌توان از سری های زمانی استفاده کرد. تحقیق حاضر در سه ایستگاه منتخب (اهواز، آبادان، دزفول) از استان خوزستان به منظور مقایسه دقت مدل های باکس- جنکینز صورت گرفته است. برای این منظور از داده های بارندگی ماهانه سه ایستگاه هواشناسی استان به مدت 48سال، (1340-1387)، استفاده شده است. با استفاده از روش رگرسیون داده های ناقص برآورد و همگنی داده ها توسط آزمون توالی ها بررسی شد. با استفاده از مدل های باکس -جنکینز سری زمانی بارش بررسی و بهترین مدل برازش داده شد .صحت و دقت مدل ها براساس آمارهای AIC و تحلیل نمودار توابع خود همبستگی و خود همبستگی جزئی تأیید گردید. مدل مناسب بارش فصلی اهواز 12(2،1،0) (0،1،2)ARIMA و آبادان 12 (0،1،1) (0،1،2)ARIMA و دزفول 12(0،1،1) (1،1،2) ARIMAبدست آمد. نتیجه این مطالعه نشان می دهد که این مدل ها از دقت تقریبا خوبی برای پیش بینی بارش فصلی برخوردار بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison of the Seasonal Rainfall Forecast precision by Box-Jenkins Models(case study: Selected stations of khozestan province)

نویسندگان [English]

 • Mahmod Kashefipor
 • Feridon Radmanesh
 • Feridon Radmanesh
 • Ali Mohammad Akhondali
 • Mohammad Reza Golabi
چکیده [English]

Because of the increasing importance of supplying water for the country, water resource management is of paramount importance. Predicting precipitation, as one of the most important climatic parameters, is especially important in using water supplies. Time series can be used to predict precipitation. Time series analysis seems to be a suitable tool for such forecasting.
The present work studies the comparison of the rainfall forecast precision by Box-Jenkins Time Series at three stations in Khuzestan province. The monthly rainfall data of three Meteorological stations in province for 48 years, i.e. (1961-2008) were used. The accuracy and precision of models are evaluated based on AIC statistics and the analysis of the graphs of Autocorrelation Function and Partial Autocorrelation Function. The obtained suitable seasonal rainfall model was (0,1,2)*(2,1,0)12 for Ahwaz, (0,1,2)*(0,1,1)12 for Abadan and (1,1,2)*(0,1,1)12 for Dezful. The results of this study show that these models accurately predict seasonal rainfall almost well.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Box- Jenkins
 • Rainfall Forecast
 • time series
 • Box
 • Jenkins
 • Khozestan
 • Iran