تحلیلی بر علل شکل‌گیری اسکان غیررسمی با استفاده از مدل تحلیل مسیر، مطالعه موردی: محله‌ی شادقلی‌خان شهر قم

نویسندگان

1 دانشگاه ارومیه

2 دانشگاه تبریز

3 دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر تحلیل علل شکل‌گیری اسکان غیررسمی در محله‌ی شادقلی‌خان شهر قم به روش توصیفی- پیمایشی است. با توزیع پرسشنامه به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای و تکمیل آن توسط 200 سرپرست خانوار ساکن در محله‌ی شادقلی‌خان، متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و کالبدی مؤثر بر ایجاد اسکان غیررسمی در این محله و اثرات فضایی - مکانی آن بررسی شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که 10 عامل به عنوان مهمترین عوامل اثرگذار در پدید آمدن محله‌ی شادقلی‌خان نقش آفرین است. با بکارگیری تکنیک رگرسیون، ضریب اثرگذاری هر یک از این عوامل مشخص و با استفاده از مدل تحلیل مسیر چگونگی اثرگذاری این عوامل مورد تجزیه تحلیل قرار گرفته است. بر اساس نتایج بدست آمده، در شکل‌گیری محله‌ی شادقلی‌خان دو دسته عوامل قبل از مهاجرت شامل؛ مالکیت اولیه، دلایل مهاجرت، مهاجر بودن یا نبودن و شغل قبلی و عوامل بعد از مهاجرت شامل؛ شغل فعلی، سند مالکیت، دلایل سکونت، پروانه ساخت، میزان درآمد و سال مهاجرت، دارای بیشترین اثرگذاری می‌باشد. در مجموع با محاسبه ضریب تأثیر عناصر و متغیرهای مختلف مستقل اثرگذار و با تفکیک آنها از یکدیگر، مشخص گردید که عوامل قبل از مهاجرت به میزان 6/56 درصد و عوامل بعد از مهاجرت به میزان 4/43 درصد در پدید آمدن محله‌ی شادقلی‌خان اثرگذار بوده‌اند. بنابراین، چنانچه برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران درصدد حل مشکلات ناشی از اسکان غیررسمی در شهرها هستند، می‌بایست ریشه‌های آن را در عوامل اثرگذار قبل از مهاجرت و در روستاها جستجو کنند و پس از حل این ریشه‌ها به حل مشکلات فعلی اسکان غیررسمی بپردازند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Creation Causes on Informal Settlements with Using Path Analysis Model, Case Study: Shadgholi-Khan Town of Qom City

نویسندگان [English]

 • Mirnajaf Mousavi 1
 • Hakimeh Ghanbari 2
 • Shamsollah Kazemizad 3
 • Zohreh Hadiani 3
چکیده [English]

This study is a descriptive - survey and objective evaluation analysis of creation causes on informal settlement Shadgholi-Khan town of Qom city. answer Questionnaire by 200 protector of household in Shadgholi-Khan Tow, economic, social and Physical variables affective creation of informal settlements in the Shadgholi-Khan its spatial and local effects are investigated. Research findings show that ten factors influence as important factors creation of Shadgholi-Khan, and using regression techniques factor affecting each of these factors and identified using Path Analysis model of how these factors influence has been analyzed. According results of Path Analysis model, it became clear that in creation of Shadgholi-Khan two factors were before the migration, including initial ownership, migration reasons, immigration or not immigration and before job and after factors of migration included current job, document ownership, residence reasons, creation license house, income and years of migration is the highest influence. All coefficients of elements and the effects of various independent variables affect each other and separating them, it was shown that the rate of immigration before 56.6 percent and the rate of immigration after 43.4 percent were effective in creation of Shadgholi-Khan. Now if planners and policy makers seek to solve problems arising from informal settlements in cities, should its roots search in the factors influencing before migration and villages, and after solve current root, do solve problems of informal settlement.

کلیدواژه‌ها [English]

 • informal settlements
 • Shadgholi-Khan Town
 • Migration
 • Path Analysis
 • Shadgholi
 • Khan Town
 • City of Qom