کاربرد تکنولوژی‌های جدید در تحلیل فضایی و مکانیابی پارکینگ (مطالعه موردی منطقه 6 شهر اصفهان)

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد

2 دانشگاه پیام نور،

چکیده

روند رشد سریع شهرنشینی در جهان موجب تمرکز، فشردگی و سرعت جریان زندگی شهری شده است؛ همچنین ضعف سیستم حمل و نقل عمومی کارآمد که پاسخگوی نیاز شهروندان باشد، استفاده روزافزون از خودروهای شخصی و به تبع آن افزایش تقاضا برای پارک اتومبیل در شهرها را موجب گردیده که ترافیک سنگین و شدید در شهرها، از اثرات منفی آن می‌باشد. بعلاوه استفاده از طرحهای سنتی در ساخت پارکینگ‌ها و توزیع غیرمنطقی فضاهای پارک در سطح شهرها ومکانیابی نامناسب آنها بر این مشکلات افزوده است.
مهمترین دلایل نابسامانی وضع فعلی پارکینگ در کلانشهر اصفهان به مکانیابی نامناسب، عدم توزیع منطقی آن و عدم تعادل بین جمعیت و مساحت (سرانه) کاربری پارکینگ بر می‌گردد. این امر موجب کندی تردد در گذرهای شهری به خاطر پارک‌های حاشیه‌ای کنار خیابان و توقف‌های دوبل و خودروهای سرگردانی که بدنبال جایی جهت پارک خودرو می‌باشند، گردیده است. هدف این تحقیق نیز مکانیابی پهنه‌های مطلوب پارکینگ‌های عمومی در منطقه شش شهر اصفهان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدل تحلیل سلسله مراتبی، همچنین معرفی تکنولوژی‌های جدید طراحی و ساخت این پارکینگ‌ها و مدیریت فضاهای پارک می‌باشد. به این منظور از داده‌های آماری سازمانهای مربوطه و مطالعات اسنادی و انجام مطالعات میدانی در راستای تحقق این هدف استفاده شده است. نوع پژوهش، کاربردی و روش مطالعه پژوهش نیز اسنادی، تحلیلی، پیمایشی است. ابزار گردآوری داده‌ها در این پژوهش استفاده از منابع آماری، کتابخانه‌ای، اینترنتی، نقشه‌های طرح تفصیلی و نقشه‌های طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان و آماره‌های مستخرج از پرسشنامه‌ها می‌باشد که به شیوه ترکیبی بدان پرداخته شده است.
نتایج تحلیلی سیستم اطلاعات جغرافیایی نشان می‌دهد که از مجموع 10 پارکینگ عمومی در منطقه شش، تعداد 5 پارکینگ عمومی در پهنه نامناسب ، 4 پارکینگ در پهنه مناسب و 1 پارکینگ در پهنه متوسط قرار گرفته‌اند. نهایتاً بایستی توزیع پارکینگ‌های عمومی این منطقه را نسبت به پهنه‌های بهینه مکانیابی نسبتا نامناسب دانست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Application of new technologies in Spatial Analysis and locating parking

نویسندگان [English]

 • Mehdi Momeni 1
 • Mehdi Momeni 1
 • Mehdi Momeni 1
 • Reza Mokhtari Malekabady 2
 • Mazaher Ahmadi Baseri 1
چکیده [English]

The rapid growth of urbanization in the world has led to centralization, intensity and speed of urban life in addition, the lack of efficient public transport system that is responsive to the needs of citizens has led to an increase in the use of private vehicles and consequently has increased the demand for parking in cities and has caused heavy and severe traffic in cities. Furthermore, the use of traditional designs in the construction of parking and illogical distribution of parking spaces in cities and inappropriate parking locating has increased such problems.
The main reason for the irregularities in current state of parking lots in Isfahan Metropolis returns to inappropriate locating, unfair distribution and the imbalance between population and land area (per capita) for parking. This issue has slowed down transportation in the city due to marginal parking along the street, double parking and vehicles wandering around to find a parking lot. The purpose of this research is to find the optimal spaces for public parking in district 6 of Isfahan with Geography information system (GIS) and Analytic hierarchy process (AHP) model in addition, it aims to introduce new designing technologies, build such parking and manage parking spaces. Thus, statistical data related to those organizations as well as documentary and field studies have been used in order to achieve this aim.
This research is applied and the methodology of research is analytical, documentary and survey. Data in this study are collected through statistical resources, library, Internet, maps and detailed maps of Isfahan and data obtained from the questionnaires in a combined approach.GIS analysis shows that from 10 public parking in district 6, 5 public parking have been in inappropriate area, 4 public parking in appropriate area and 1 public parking in medium area. Ultimately, we should regard the parking in the region as poorly distributed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Key words: public parking
 • Key words: public parking
 • locate
 • GIS analysis
 • hierarchical models
 • new technologies parking
 • city of Isfahan