سنجش الگوی توزیع فضایی خدمات شهری در منطقه 5 شهر تهران به کمک مدل آنتروپی و ویلیامسون

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه تهران

چکیده

چکیده:
با افزایش جمعیت و رشد لجام گسیخته شهرها در اثر مهاجرت، خدمات رسانی به جمعیت شهرنشین یکی از مباحث مهم در برنامه ریزی شهری است. توزیع متعادل و متوازن خدمات شهری برای شهروندان سبب ایجاد نوعی عدالت و برابری در میان فضای شهری می گردد. این پژوهش بررسی توزیع فضایی خدمات شهری(آموزشی، بهداشتی، فرهنگی، مذهبی و ورزشی) در منطقه 5 شهر تهران با هدف سنجش عدالت فضایی در نواحی منطقه 5 را مورد بررسی قرار داده است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی، روش جمع آوری اطلاعات روش اسنادی و روش میدانی می باشد. نتایج تحقیق بر اساس مدل ویلیامسون و مدل آنتروپی نشان دهنده توزیع نا متعادل خدمات شهری در سطح نواحی منطقه 5 شهر تهران است و توزیع نامناسب و کمبود خدمات شهری به نسبت جمعیت در سطح نواحی منطقه 5 به چشم می خورد که با استفاده از مکان گزینی مناسب در نواحی دارای پتانسیل و ساخته نشده موجود می توان خدمات شهری لازم را ارائه داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The spatial distribution pattern of urban services Measurement in fifth region Of Tehran using Entropy and Williamson models

نویسندگان [English]

  • Ziba Parnoon 1
  • Leila Vahedian Beiki 2
  • Hossein Hataminejad 2
چکیده [English]

Following rapid and explosive population growth in urban settlements that was result of immigration, urban servicing as an important issue in urban planning has been studied equality in services distribution in urban areas causes equality and social justice.
This paper investigates urban services distribution pattern ( educational, health, cultural, religious and sport) in 5th region of Tehran city and it is main purpose is spatial justice measurement in sub regions of this area. Methodology of this research is descriptive analytical and method of data collection is documental and field method. The results show According to Williamson model and the Entrojpy model for the distribution utilities in sub regions of 5th region of Tehran is unbalanced. inadequate urban services in some sub regions of 5th region. Appropriate site selection for urban services in this region is one of the most important.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social justice
  • Spatial justice
  • urban services
  • Williamson model
  • Entropy Model
  • Tehran City