بررسی چالشها ،فرصتها و راه کارهای توسعه گردشگری روستایی(مورد مطالعه روستاهای بیاضه ،گرمه و مصرشهرستان خوروبیابانک)

نویسندگان

پیام نور

چکیده

چکیده:
گردشگری روستایی یکی از شاخصهای صنعت گردشگری است که با توجه به ظرفیت های طبیعی و فرهنگی موجود درروستاها می تواند نقش مهمی در تجدید حیات روستاها ،ایجاد اشتغال و درآمد برای روستائیان ،حفاظت از میراث طبیعی و فرهنگی و تاریخی ودر نهایت توسعه ی کپارچه وپایدارروستا داشته باشد.
تغییرات سریع در نواحی روستایی و نیاز روستاها به فرصت های شغلی از یک طرف و توجه به گردشگری به عنوان یک عنصر کلیدی در توسعه و احیای نواحی روستایی از طرف دیگر نیاز به درک اساسی گردشگری روستایی را بیشتر کرده است.
بدین منظور در این مقاله بااستفاده ازمدل SWOT به بررسی نقاط قوت ، ضعف، فرصتها و تهدیدهای گردشگری روستایی در روستاهای خوروبیابانک پرداخته ،همچنین با استفاده از مدل TCI فصول مناسب گردشگری در این روستاها مشخص شده است .
نتایج حاصل مشخص می کند که وجود منابع جذاب طبیعی و فرهنگی ،قرار گیری روستاها این ناحیه در کنار کویر و مسیر پرتردد مسافران مشهد در نزدیکی خور و بیابانک به ترتیب با امتیاز وزنی 32/ ،28/ و 18/ به عنوان مهمترین نقاط قوت ،کمبود امکانات و تسهیلات اقامتی ،تخریب آثار فرهنگی و طبیعی منطقه و مهاجرت از این روستا به ترتیب با امتیاز وزنی 28/،24/ و 20/ به عنوان مهمترین نقاط ضعف ،همچنین جایگاه توریستی اصفهان با امتیاز وزنی 40/ ،قرار گیری شهرستان خور و بیابانک در مسیرپرتردد اصفهان-یزد-مشهد با امتیاز وزنی 24/و جایگاه جغرافیایی خور وبیاباتک با امتیاز وزنی 20/ مهمترین فرصتها و تشدید فاصله اقتصادی بین اصفهان و سایر شهرستانها ی استان با امتیاز وزنی20/ ، مهاجرت از روستاها ی خور به طرف اصفهان با امتیاز وزنی 18/ و کمبود اعتبارات کافی برای توسعه گردشگری در این منطقه با امتیاز 16/ مهمترین تهدیدها محسوب می شود. همچنین فصول بهار و پاییز بهترین فصول گردشگری در این شهرستان است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

By study on the challenging and stratehes of the rural tourism development

نویسندگان [English]

  • Mohammad Alizadeh
  • mohsen Saghaei
چکیده [English]

Rural Tourism is one of the factures of industrial Tourism that due to existing natural and culture of the zone villages it can have an important role on the reviving of the villages and by creating now occupations for the villages and by protecting natural, cultural and historical heritage of the zone and finally providing these village with a constant development ,they can a better income too. Rapid changes in the rural areas on the one hand and paging attention to Tourism, as a key element in developing and reviving the rural areas on the other, has helped to understand the need to promote Tourism.
So, in this article, by using SWOT model , have surveyed the week and strong points of rural Tourism opportunities and threats in Khoor va Biabanaka area. This paper also used the TCI model to determine the suitable season to travel to these areas.Consequences go the distinguished that the existence of natural and cultural attractions , the situation of villages near by the desert ,and a full traffic road to Mashhad has a scale rate of 32%-28% and 18% are considered as strong points ,defect of facilities and commodities, destruction of historical monuments and natural sites of the zone and migration from here have a scale of 28%,24% and 20% that are the week points. Esfahan Tourism dwelling center with a scale of 40 % , khoor va biabanaka being situated on the crowed road of Esfahan –Yazd-Mashhad with a scale pre village 24% and geographical situation of khoor va biabanaka with a scale 20% are of the most important opportunities ,long economical distance between Esfahan and other county cities with a scale of 20% migration from khoor va biabanaka village to Esfahan with a scale of 18% , defect of credits to promote Tourism in this zone with a scale of 16% are consider the most important threats.It is also to be noted that the spring and autumn season are the best ones to go on Tourism to these areas

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: rural Tourism
  • khoor va biabanaka twon
  • khoor va biabanaka twon
  • SWOT Model
  • Tci model
  • Tourism Development