ارزیابی تأثیر جنگل‌کاری در کاهش فرسایش بادی محدوده پی‌بشک در شهرستان جاسک

نویسندگان

1 دانشگاه هرمزگان

2 دانشگاه تهران

چکیده

چکیده
لندفرم‌های بادی در برابر فرسایش بسیار حساس می‌باشند. یکی از مهمترین برنامه های مهار فرایند فرسایش بادی، جنگل‌کاری در اراضی ماسه‌ای حساس به فرسایش است. تحقیق حاضر با هدف برآورد میزان کاهش فرسایش این لندفرم‌ها در اثر تغییر کاربری از اراضی بایر به جنگل‌های دست کاشت انجام شده است. در این تحقیق از رخساره‌های ژئومورفولوژی به عنوان واحدهای کاری استفاده شد. داده های تحقیق شامل امتیاز عوامل سنگ‌شناسی، شکل اراضی و ناهمواری، سرعت و وضعیت باد، عامل خاک و پوشش غیر زنده، تراکم و نوع پوشش گیاهی، اشکال فرسایش بادی، رطوبت خاک، نوع و پراکنش نهشته های بادی، مدیریت و استفاده از اراضی در هر یک از واحدهای کاری است. از نقشه های زمین شناسی، توپوگرافی، تصاویر ماهواره‌ای و مدل اریفر1 نیز به عنوان ابزار استفاده شد. با استفاده از مدل IRIFR1.E.A، رسوب ویژه بادی در دو مقطع زمانی اسفندماه 1380 (قبل از ایجاد جنگل دست کاشت) و اسفندماه 1390 (6 تا 9 سال پس از ایجاد و استقرار جنگل دست کاشت) برآورد گردید. نتایج تحقیق نشان‌دهنده کاهش27 درصدی متوسط رسوب ویژه لندفرم‌های منطقه از ton/ha/year 122 به ton/ha/year 89 پس از استقرار جنگل دست کاشت می‌باشد. هر چند کل این میزان کاهش را به اثرات جنگل‌های دست کاشت نمی‌توان نسبت داد؛ کاهش فاحش رسوب ویژه در عرصه های جنگل‌کاری شده، ازton/ha/year 129 بهton/ha/year 4-3 (بین 97 تا 5/97 درصد)، نشان‌دهنده عملکرد مثبت جنگل‌های دست کاشت در مهار فرایند فرسایش بادی منطقه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment the Afforestation projects impact in Controlling Wind Erosion Pibeshk Area, Jask County

نویسندگان [English]

  • Mohammad Akbarian 1
  • Ahmad Nohegar 2
چکیده [English]

Aeolian landforms are very sensitive to wind erosion. Afforestation of degraded sandy land soils is regarded the most effective strategy against wind erosion. The aim of this study is to estimate decreasing in wind erosion rate by afforestation of these landforms.
In this research, geomorphological areas have been used as homogeneous units. Research data are including scores of Petrology, terrain shape and roughness, wind velocity and conditions, soil and its non-life coverage factors, vegetation density and type, wind erosion forms, soil moisture, type and distribution of wind deposits and land use management in each of homogeneous units. Maps of geology, topography, satellite images and IRIFR1.EA model also was used as a tool. By using of IRIFR1.EA model, in the period March 1380 (before afforestation) and March 1390 (6 to 9 years after afforestation and the establishment of plantations), windy special deposits were estimated. The results indicate that afforestation reduced 27% in special deposits of region from 122 ton /ha/year/ to 89 ton/ ha/year/. Although this total loss can't be attributed to the effects of afforestation, sharp reduction in special deposits of afforestation areas, from 129 ton/ha/year/ to 3-4 ton/ha/year/ (between 97 to 5.97 percentage), indicating a positive action of afforestation in controlling wind erosion process in the region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • IRIFR.EA model
  • Wind Erosion
  • afforestation
  • Pibeshk area
  • Jask county