برآورد میزان فرسایش و تولید رسوب در حوزه ی آبخیز لاور فین(استان هرمزگان) با استفاده از سنجش از دور(RS)، سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) و مدل تجربی RUSLE

نویسندگان

1 دانشگاه حکیم سبزواری

2 دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

3 منابع طبیعی

4 پردیس دانشگاهی قشم دانشگاه هرمزگان

چکیده

افزایش هدر رفت منابع خاک در حوزه های آبخیز یک چالش مداوم است که با افزایش جمعیت و فشار وارده بر منابع طبیعی و کشت و کارهای ناپایدار در خاک ها و اراضی شیبدار، موجب کاهش تولید در اراضی گشته و همچنین کاهش روزانه نسبت اراضی به جمعیت ساکن باعث فشار بیشتر بر اراضی و منابع طبیعی شده است.حوزه ی آبخیز لاور فین در 60 کیلومتری شهر بندرعباس در استان هرمزگان قرار دارد و مساحت آن 91/7334 هکتار می باشد. پیش بینی فرسایش خاک همواره یکی از شایع ترین و متداول ترین روشها در مدیریت منابع طبیعی به جهت کنترل بهره وری خاک در داخل حوزه و تخمین میزان رسوب و کیفیت آب در خارج از حوزه می باشد.مدل RUSLE یک مدل برآورد میزان فرسایش در واحد سطح است که با 6 فاکتور فرسایشیR، K، L، S، CوP رابطه دارد که بترتیب از داده های درازمدت بارندگی، نقشه خاک منطقه، مدل رقومی ارتفاع و سنجش از دور بدست می آیند.بررسی نقشه خطر فرسایش خاک نشان می دهد که میزان خطر فرسایش خاک در سطح حوزه از صفر تا 7115 بر حسب تن در هکتار در سال متغیر است. مطابق با این نقشه، مناطق با خطر فرسایش خیلی زیاد شامل مناطقی در قسمت های میانی حوزه می باشد کهدارای شیب تند و فرسایش گالی هستند. میانگین بار رسوب سالیانه در این حوزه 6/9 تن در هکتار در سال برآورد شد. نتایج این مقاله نشان داد که با تلفیق GIS، RS و استفاده از مدل RUSLE در مناطق کشاورزی می توان مقادیر فرسایش خاک و بار رسوب را برآورد کرد و از نتایج آن برای مدیریت فرسایش استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Amount of Erosion and Sediment in Lavarefin Watershed (Hormozgan Province) By Using Remote sensing (RS), Geographic Information System (GIS), and Empirical Model (RUSLE)

نویسندگان [English]

 • Mahmood Habibollahian 1
 • Ahmad Nohegar 2
 • Alireza Kamali 3
 • Mahmood Habibollahian 1
 • Masoomeh Rokhbin 4
 • Ahmad Nohegar 2
چکیده [English]

 Increase
in wastage of soil resources in watershed is a persistent challenge that with
increase in population and pressure on natural sources and unstable plantation
on gradient farms and soils cause production reduces on farms, and also
decrease in daily ratio of farms to population can cause more pressure on lands
and natural resources.Lavarefin watershed placed in 60 km from Bandarabass in
Hormozgan province, and it's surface area is about 91.7334 hectare. Forecasting
soil erosion have always been a most common and prevalent method in natural
resource management to control soil's efficiency in watershed and estimating
the sediment amount and quality of water out of the watershed.   RUSLE model is a model of estimating the
amount of erosion in surface unit that corresponds to 6 erosion factors
including R, K , L, S, C, and P that respectively obtains from precipitation
data, map of region soil, digital elevation model and remote sensing.Survey the map of soil
erosion danger show that the amount of soil erosion is diverse in 0-7115
ton/hectare range per year. According to this map, high risk region for erosion
consist of regions in central part of watershed that the slop is high. The
average of yearly sediment in this watershed is estimated about 6.9
ton/hectare.The results of this study show that with compilation of RS, GIS and
using RUSLE model in agricultural regions, can estimate the soil erosion and
amount of Load sediment, and use these results for erosion management.  

کلیدواژه‌ها [English]

 • Soil Erosion
 • RUSLE model
 • Laverefin watershed
 • Geographical Information System
 • Remote Sensing