شناسایی و پهنه بندی توزیع فراوانی بارش روزانه ایران

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

در این پژوهش از داده‌های بارش روزانه‌ی 1437 پیمونگاه هم‌دید، اقلیمی و باران‌سنجی ایران در بازه زمانی 1/1/1340 تا 29/12/1382(برابر با 15705 روز) بهره‌برداری شده است. به کمک روش زمین آمار کریگینگ، داده‌ها روی یاخته‌هایی به ابعاد 15 * 15 کیلومتر درون‌یابی شدند. به این ترتیب آرایه‌ای به ابعاد 7187*15705 تشکیل شد. برای شناسایی برازنده‌ترین توزیع روزهای با بارش بیش از 5/0 میلی‌متر در هر یاخته از آزمون نیکویی برازش کلموگروف- اسمیرنف بهره بردیم. از میان 7187 یاخته 15* 15 کیلومتری که کل مساحت ایران را پوشش می‌دهد تابع تجربی بارش روزهای بارشی 6861 یاخته معادل 5/95 درصد از مساحت کشور از توزیع نظری گامای دو فراسنجی و تابع تجربی 326 یاخته معادل 5/4 درصد از مساحت کشور که در جنوب شرق و ارتفاعات زاگرس تمرکز یافته از توزیع نظری نمایی پیروی می‌کنند. نگاشت فراسنج‌های میانگین، انحراف معیار، چولگی و کشیدگی برازنده‌ترین توزیع(مدل احتمال) حکایت از آن دارد که میانگین بارش روزانه درازمدت زیر 10 میلی‌متر تاییدی بر خشک بودن اقلیم در 95 درصد از مساحت کشور است. نوسان و میزان میانگین بارش، انحراف معیار، چولگی و کشیدگی ایران مرکزی و شرق کشور نسبت به سایر مناطق ایران کمینه است. در‌حالی‌که در سایر مناطق ایران چنین یک‌نواختی در فراسنج‌ها به چشم نمی‌خورد. در بخش قابل توجهی از زاگرس و سواحل جنوب ایران میانگین بارش مورد انتظار 5 تا 10 میلی‌متر است اما میانگین انحراف از بارش در سواحل جنوب افزایش یافته و از اعتماد به بارش کاسته می-شود. در دامنه‌های شرقی زاگرس و در حد فاصل ورود از ارتفاعات زاگرس به بدنه داخلی ایران میزان بارش مورد انتظار از بخش زیادی از زاگرس بیش‌تر است اما کمینه اعتماد به بارش ایران در این مناطق به چشم می‌خورد و تعداد بارش‌های کم زیاد است.
.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Recognition and regionalization of daily precipitation frequency distribution in Iran

نویسندگان [English]

  • Seyed Abolfazl Masoodian
  • Esmaeil Nasrabadi
  • Hossein Asakereh
چکیده [English]

In this research, the daily precipitation data of 1437 synoptic, climatic and rain gauging stations of Iran in the time interval 1961- 2004 (equal to 15705 days) was utilized. Using Kriging Geostatistics method, the data were interpolated on the pixels of 15 *15km2, so as an array to the dimension of 15705 * 7187 was formed.
To identify the fittest distribution of the days with over 5.0mm precipitation, in each pixel Kolmogorov-Smirnov Fitness Test was performed. From among 7187 pixels with a surface area of 15 * 15km which covers the entire surface area of Iran, the precipitation empirical function of rainy days in 6861 pixels equivalent to 5.95% of the country's surface area follows the theoretical two-parameter gamma distribution, and the empirical function of 326 pixels equivalent to 5.4% of the country's surface area which is concentrated on south-east and Zagros heights follows the exponential function. Parametric mapping of mean, standard deviation, skewness and kurtosis of the fittest distribution (probability model) indicates that mean long-term daily rainfall below 10 mm is a confirmation to dry climate of 95% of the country's surface area. Fluctuation and amount of mean precipitation, and its standard deviation, skewness and kurtosis in central and eastern Iran is minimum relative to other regions of the country, whereas in other regions of Iran such uniformity is not observed in the parameters. In major part of Zagros and southern coast of Iran the expected precipitation is 5 to 10 mm, but mean standard deviation of precipitation in southern coasts has increased so as the rain has become less reliable. At the eastern feet of Zagros and from beginning of Zagros heights towards inner part of Iran, the expected precipitation quantity is greater than that over large part of Zagros. However, the precipitations in these regions with many slight precipitations are trusted the least.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Probability model
  • Parameter distribution
  • precipitation
  • Iran