اقلیم بارشی سرزمین افغانستان

نویسنده

دانشگاه اصفهان

چکیده

در این پژوهش با استفاده از داده‌های بارش روزانه‌ی پایگاه داده‌ی آفرودایت که دارای تفکیک مکانی 0.25 × 0.25 درجه‌ی قوسی است، برای یک دوره‌ی 57 ساله به بررسی روند بارش در افغانستان پرداخته شد. سپس نقشه‌ها و سری‌های زمانی به صورت سالانه، فصلی و ماهانه محاسبه و تحلیل گردید. با توجه به نقشه‌ی سالانه، میانگین بارش در افغانستان 256 میلیمتر است. از نظر میزان بارش دریافتی در این سرزمین دو بخش بیشینه وجود دارد، یکی در ناحیه‌ی شرقی و دیگری در ناحیه‌ی شمال شرقی است که به ترتیب حدود 800 و 450 میلیمتر بارش دریافت می‌کنند. از نظر فصلی نیز بیشینه‌ی بارش در زمستان رخ می‌دهد.در تحلیل زمانی نیز، سری زمانی سالانه روند معنادار در هیج کدام از سطوح نشان نداد و این امر به دلیل انتقال بارش از فصل بهار به فصل تابستان است چون روند کاهشی فصل بهار با روند افزایشی تابستان یکدیگر را خنثی می-کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

on precipitation climatology of Afghanistan

نویسنده [English]

  • Mehdi Mostarshed
چکیده [English]

Daily precipitation data from Aphrodite's resources with a spatial resolution of 0.25*0.25 degree for 57 years have been used to detect the trend of precipitation in Afghanistan. First of all, monthly, seasonally, and yearly maps and regional mean time series calculated. According to the annual map, mean annual precipitation of the country is about 256 mm. There are two precipitation maxima in Afghanistan, one in eastern part and the other one is north- eastern of the country. Throughout the country precipitation maxima occurs in winter. The trend of time series with validity levels of %95 and %99 were examined by the use of Mann Kendall nonparametric. Trend analysis of annual time series shows no trend.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Afghanistan
  • precipitation
  • spatial and time analysis
  • Trend