بررسی و ارزیابی پایداری مسکن روستایی (مطالعه موردی: دهستان ملاوی شهرستان پلدختر)

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

یکی از عوامل مهم در توسعه و عمران روستایی مسکن پایدار می باشد و از این جهت شناخت ویژگی ها و تجزیه و تحلیل ابعاد و اجزای مختلف مسکن پایدار روستایی اهمیت خاصی دارد. هدف پژوهش حاضر تحلیل و ارزیابی شاخص ها و ابعاد مسکن پایدار روستایی می باشد که به صورت مطالعه موردی در دهستان ملاوی شهرستان پلدختر صورت گرفته است. روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی بوده که با رویکرد ترکیبی انجام گرفته است. جامعه آماری این تحقیق سرپرستان خانوارهای واحدهای مسکونی مناطق روستایی دهستان ملاوی می‌باشد که با استفاده از فرمول کوکران نمونه ای به حجم 175 نفر از بین آنها به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب گردیده و با ابزار پرسشنامه مورد مطالعه قرار گرفته اند. ضریب آلفای کرونباخ به منظور تشخیص پایایی پرسشنامه ها محاسبه گردیده است که در این پژوهش برای سه بخش پرسشنامه (ابعاد اقتصادی، اجتماعی و کالبدی) به ترتیب 77/0 ، 84/0 و 71/0 درصد به دست آمده است که حاکی از مناسب بودن ابزار پژوهش بوده است. نتایج حاصل از طریق تجزیه و تحلیل های آماری در نرم افزار SPSS نشان می دهد که حدود 84 درصد از شاخص های بررسی شده در شرایط ناپایدار و تاحدی پایدار قرار گرفته اند. همچنین یافته ها حاکی از آن است که بین تیپ های روستایی در شاخص ها و ابعاد پایداری مسکن تفاوت وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examination and assessment of rural housing sustainability (case study: Malavi real area, Poldokhtar township)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Boshagh
  • Ahmad Taghdisi
  • Ahmad Taghdisi
  • Ali Aghaamraei
چکیده [English]

One of the most important factors in development of rural is sustainable housing and in this regard identifying of features and analysis of dimensions and different components of sustainable rural housing have special importance .The aim of this study is analysis and assessment of the indicators and dimensions of sustainable rural housing that the case study has been in Malavi rural district of Poldokhtar Township. The method of the research is descriptive –analytical and the approach is integrated. The statistical population of the research is the households of the Malavi rural area. The sample size for the designed questionnaire is determined 175 residents using Cochran's formula and the method of sampling is occasional. In order to estimate the reliability of the research, Cronbachs' alpha coefficient was used and indicated the coefficient of 77.0, 84.0, 71.0 percent for three parts of the questionnaire, representing the appropriateness of the instruments used.
The obtained results from analyzes of the SPSS software show that About 84 percent of the indicators have been in unstable and somewhat stable conditions. Also the findings show that there are different between types of rural in indicators and dimensions of housing sustainability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Housing
  • Sustainable Development
  • Rural Areas
  • Malavi real area
  • Poldokhtar township